ตัวอย่าง Video Editor Resume Sample

ตัวอย่าง Video Editor Resume Sample (ภาษาอังกฤษ)


[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Creative and detail-oriented Video Editor with [number] years of experience in video production and editing. Skilled in using industry-standard software and tools to create engaging and visually appealing videos. Seeking a Video Editor position to contribute to the production of high-quality video content.

Education:

 • Bachelor of Arts in Film and Media Studies [University Name] [City, State] [Year of Graduation]

Skills:

 • Proficient in video editing software such as Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, and DaVinci Resolve
 • Solid understanding of video editing techniques, including trimming, transitions, color correction, and audio mixing
 • Familiarity with motion graphics and visual effects software, such as Adobe After Effects and Adobe Photoshop
 • Strong storytelling and narrative skills
 • Ability to work independently and collaborate effectively with a team
 • Attention to detail and ability to meet deadlines
 • Knowledge of different video formats and codecs
 • Experience in organizing and managing large media libraries
 • Excellent communication and problem-solving skills
 • Portfolio of previous video editing projects

Experience:

 • Video Editor, [Company Name] [City, State] [Start Date – End Date]

  • Edited and finalized video content for various projects, including commercials, promotional videos, and social media content
  • Collaborated with clients and project stakeholders to understand their vision and requirements
  • Translated creative briefs and scripts into compelling video narratives
  • Selected and edited footage, applied color correction, added visual effects, and mixed audio tracks
  • Incorporated graphics, titles, and animations to enhance the visual appeal of videos
  • Organized and managed a large library of video files and assets
  • Met project deadlines while maintaining high-quality standards
 • Production Assistant, [Company Name] [City, State] [Start Date – End Date]

  • Assisted in video shoots, including setting up equipment, operating cameras, and managing lighting and sound
  • Managed data transfer and organization of video files during post-production
  • Assisted in editing and assembling video footage under the guidance of the Video Editor
  • Conducted research and gathered reference materials for video projects
 • Freelance Video Editor [Start Date – End Date]

  • Collaborated with clients to understand their video editing needs and deliver high-quality edited videos
  • Edited various types of videos, including event highlights, music videos, and short films
  • Applied creative editing techniques and added visual effects to enhance the storytelling

Portfolio:

[Include a link to your online portfolio or attach a PDF showcasing your best video editing projects.]

References:

Available upon request