ตัวอย่าง Waiter Resume Sample

ตัวอย่าง Waiter Resume Sample (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly motivated and customer-focused Waiter with [X] years of experience in the hospitality industry. Dedicated to providing excellent service, ensuring customer satisfaction, and creating a positive dining experience. Seeking a position as a Waiter in a renowned restaurant to utilize my skills and contribute to the overall success of the establishment.

Summary of Qualifications:

 • years of experience as a Waiter, serving customers in busy restaurant environments.
 • Extensive knowledge of food and beverage menu items, preparation methods, and presentation standards.
 • Excellent customer service skills, ensuring prompt and friendly service to enhance the dining experience.
 • Strong communication and interpersonal skills, building rapport with customers and promoting a welcoming atmosphere.
 • Ability to work effectively in fast-paced and high-pressure environments, managing multiple tables and prioritizing tasks.
 • Demonstrated ability to upsell menu items, recommend specials, and handle customer inquiries and complaints.
 • Proficient in taking orders accurately, processing payments, and maintaining cleanliness and hygiene standards.
 • Knowledge of basic food safety and sanitation practices, ensuring a safe and clean dining environment.
 • Exceptional teamwork and collaboration skills, working closely with kitchen staff and other front-of-house team members.

Work Experience:

Waiter | [Restaurant Name] [City, State] [Dates of Employment]

 • Greeted and seated guests, providing a warm and welcoming atmosphere upon their arrival.
 • Presented menus, answered questions about menu items, and provided recommendations based on customer preferences.
 • Took food and beverage orders accurately, ensuring special requests and dietary restrictions were accommodated.
 • Communicated orders to the kitchen and ensured timely delivery of food to customers.
 • Checked on customers during their meals, ensuring satisfaction and addressing any concerns or requests.
 • Prepared and served beverages, including alcoholic and non-alcoholic drinks, adhering to service standards.
 • Processed payments, including cash, credit cards, and electronic payments, and provided accurate change.
 • Maintained cleanliness and organization of tables, dining areas, and service stations.
 • Assisted in setting up and closing duties, including preparing the restaurant for opening, restocking supplies, and cleaning.

Education:

High School Diploma [School Name] [City, State] [Graduation Year]

Skills:

 • Excellent customer service and communication skills
 • Menu knowledge and recommendations
 • Order taking and accuracy
 • Ability to work in a fast-paced environment
 • Problem-solving and conflict resolution
 • Cash handling and payment processing
 • Food safety and sanitation practices
 • Teamwork and collaboration

References:

Available upon request