ตัวอย่าง Web Developer CV Example

ตัวอย่าง Web Developer CV Example (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Highly skilled web developer with [Number] years of experience in front-end and back-end development. Seeking a challenging role in web development to leverage my expertise in coding, problem-solving, and creating user-friendly websites. Strong knowledge of HTML, CSS, JavaScript, and web development frameworks.

Summary:

 • [Number] years of experience in web development, working on various projects and collaborating with cross-functional teams.
 • Proficient in front-end technologies including HTML5, CSS3, JavaScript, and responsive web design.
 • Experienced in back-end development using programming languages such as PHP and Python.
 • Strong understanding of web development frameworks, libraries, and version control systems.
 • Excellent problem-solving and debugging skills, with a focus on creating efficient and user-friendly websites.
 • Ability to work independently and in a team environment, delivering high-quality work within deadlines.

Experience:

Web Developer | [Company Name] | [City, State] | [Dates]

 • Developed and maintained responsive websites using HTML, CSS, and JavaScript.
 • Collaborated with designers and stakeholders to implement website designs and user interfaces.
 • Implemented front-end frameworks such as Bootstrap and React to enhance website functionality and user experience.
 • Utilized back-end technologies including PHP and Python to build dynamic web applications.
 • Conducted testing and debugging to ensure optimal website performance across different browsers and devices.
 • Integrated APIs and third-party services to enhance website functionality and data integration.

Freelance Web Developer | [Dates]

 • Worked with clients to understand project requirements and deliver custom web solutions.
 • Created responsive websites using HTML, CSS, and JavaScript based on client specifications.
 • Implemented CMS platforms such as WordPress to enable easy content management for clients.
 • Optimized websites for search engine visibility and performance.
 • Provided ongoing website maintenance and support as required.

Education:

Bachelor’s Degree in Computer Science | [University Name] | [City, State] | [Year]

Skills:

 • Proficient in HTML5, CSS3, JavaScript, and responsive web design.
 • Experience with front-end frameworks such as Bootstrap and React.
 • Knowledge of back-end technologies including PHP and Python.
 • Familiarity with CMS platforms such as WordPress.
 • Understanding of version control systems, such as Git.
 • Strong problem-solving and debugging skills.
 • Excellent communication and collaboration abilities.
 • Ability to work independently and meet project deadlines.

References:

Available upon request