ตัวอย่าง Web Developer Resume Examples

ตัวอย่าง Web Developer Resume Examples (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Passionate web developer with [number] years of experience in designing and developing user-friendly and visually appealing websites. Proficient in HTML, CSS, JavaScript, and various web development frameworks. Committed to delivering high-quality solutions that meet client requirements and exceed expectations. Seeking a web developer position to contribute to the success of an innovative and dynamic organization.

Skills:

 • Proficient in HTML, CSS, JavaScript, and other web development technologies
 • Experience with front-end frameworks such as React or Angular
 • Knowledge of responsive design principles and mobile-first development
 • Strong understanding of user experience (UX) and user interface (UI) design
 • Familiarity with back-end technologies like Node.js or PHP
 • Experience with version control systems (e.g., Git)
 • Knowledge of SEO best practices and web performance optimization
 • Ability to troubleshoot and debug web applications
 • Excellent problem-solving and analytical skills
 • Strong attention to detail and ability to meet project deadlines

Professional Experience:

Web Developer, [Company Name], [City, State] [Years]

 • Developed and maintained responsive websites using HTML, CSS, and JavaScript.
 • Implemented front-end frameworks like React to build interactive user interfaces.
 • Collaborated with designers and stakeholders to understand project requirements and translate them into functional websites.
 • Conducted thorough testing and debugging to ensure optimal performance and functionality across different browsers and devices.
 • Utilized version control systems (e.g., Git) to manage codebase and collaborate with team members.
 • Implemented SEO best practices to improve website visibility and performance.
 • Worked closely with back-end developers to integrate front-end components with server-side functionality.
 • Provided ongoing website maintenance and updates, ensuring compatibility with the latest web standards.
 • Stayed up-to-date with emerging trends and technologies in web development.

Education:

Bachelor’s Degree in Computer Science [University Name], [City, State] [Year]

Certifications:

 • [List any relevant certifications or training]

Projects:

 • [List notable projects or websites you have worked on, including brief descriptions of your contributions]

Skills:

 • [Additional technical or relevant skills]

References: 

Available upon request