ตัวอย่าง Web Developer Resume No Experience

ตัวอย่าง Web Developer Resume No Experience (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Your Contact Information]

[Current Address]

[City, State, ZIP Code]

[Email Address]

Objective:

Detail-oriented and motivated web developer with a passion for coding and a strong foundation in HTML, CSS, and JavaScript. Seeking an entry-level position as a web developer to gain practical experience and contribute to the development of innovative and user-friendly websites.

Education:

Bachelor of Science in Computer Science [University Name] [Location] [Graduation Year]

Skills:

 • Proficient in HTML, CSS, and JavaScript.
 • Familiarity with responsive web design principles.
 • Basic understanding of front-end frameworks, such as Bootstrap.
 • Knowledge of version control systems, such as Git.
 • Strong problem-solving and analytical skills.
 • Good understanding of web development best practices.
 • Excellent attention to detail.
 • Effective communication and teamwork abilities.
 • Self-motivated and eager to learn new technologies.

Projects:

 • Developed a responsive website using HTML, CSS, and JavaScript as part of a university project.
 • Created a personal portfolio website to showcase projects and skills.
 • Contributed to open-source projects on GitHub, collaborating with other developers.

Technical Skills:

 • Languages: HTML, CSS, JavaScript
 • Version Control: Git
 • Text Editors: Visual Studio Code, Sublime Text
 • Operating Systems: Windows, macOS, Linux
 • Other: Responsive Web Design, Debugging, Basic Photoshop

Experience:

[Company/Organization Name] [Position] [Location] [Dates]

 • Assisted the web development team in maintaining and updating company websites.
 • Participated in code reviews and testing to identify and resolve issues.
 • Contributed to the development of new website features and functionalities.
 • Collaborated with cross-functional teams to ensure alignment on project goals.
 • Assisted in documenting processes and procedures for future reference.

Volunteer Experience:

[Organization Name] [Position] [Location] [Dates]

 • Created and maintained the organization’s website using HTML and CSS.
 • Assisted in implementing new website features and improvements.
 • Collaborated with the marketing team to ensure a consistent brand image online.
 • Provided technical support to team members and website users.

References:

Available upon request