ตัวอย่า Sample Resume For Nurses With Experience

ตัวอย่า Sample Resume For Nurses With Experience (ภาษาอังกฤษ)

[Your Name]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

[Address]

[City, State, ZIP Code]

[Phone Number]

[Email Address]

Objective:

Compassionate and experienced registered nurse with [Number] years of experience in various healthcare settings. Seeking a challenging nursing position where I can utilize my clinical expertise, strong patient care skills, and dedication to providing high-quality healthcare to make a positive impact on patients’ lives.

Summary of Qualifications:

 • [Number] years of experience as a registered nurse, working in diverse healthcare settings such as hospitals, clinics, and long-term care facilities.
 • Proficient in providing comprehensive nursing care, including assessment, planning, implementation, and evaluation of patient care plans.
 • Extensive knowledge of medical terminology, procedures, and treatments.
 • Strong clinical skills, including medication administration, wound care, and IV therapy.
 • Skilled in conducting patient assessments, monitoring vital signs, and recognizing changes in health status.
 • Excellent communication and interpersonal skills, fostering therapeutic relationships with patients, families, and interdisciplinary healthcare teams.
 • Ability to prioritize and manage multiple patient needs in a fast-paced environment.
 • Proficient in electronic medical record (EMR) systems and documentation.
 • Adheres to ethical and professional standards, maintaining patient confidentiality and ensuring patient safety.
 • Current nursing license in [State].

Professional Experience:

Registered Nurse ABC Hospital, City, State [Dates]

 • Provided direct patient care, including assessments, medication administration, wound care, and patient education.
 • Collaborated with physicians and interdisciplinary healthcare teams to develop and implement patient care plans.
 • Monitored patients’ vital signs, lab results, and symptoms, and made appropriate nursing interventions.
 • Documented patient care activities accurately and timely in the electronic medical record.
 • Assisted in procedures and treatments, ensuring patient comfort and safety.
 • Educated patients and their families on health conditions, medications, and self-care techniques.
 • Acted as a patient advocate, ensuring patients’ rights and preferences were respected.
 • Participated in quality improvement initiatives and maintained compliance with hospital policies and procedures.
 • Provided emotional support and counseling to patients and families during difficult times.
 • Mentored and supervised nursing students and new staff members.

Charge Nurse XYZ Nursing Home, City, State [Dates]

 • Managed and coordinated nursing care for a group of residents in a long-term care facility.
 • Oversaw the nursing team, ensuring efficient and safe delivery of care.
 • Assessed residents’ health status and implemented appropriate nursing interventions.
 • Coordinated with physicians, therapists, and other healthcare professionals to provide comprehensive care.
 • Conducted staff evaluations, provided feedback, and facilitated staff development.
 • Responded to emergencies and crisis situations, ensuring timely and appropriate interventions.
 • Communicated effectively with residents, families, and staff members to ensure a positive and supportive environment.
 • Implemented infection control protocols and maintained a safe and clean environment.
 • Managed medication administration and ensured accurate documentation.
 • Assisted in discharge planning and transitions of care.

Education:

Bachelor of Science in Nursing (BSN) University Name, City, State [Year]

Licenses and Certifications:

 • Registered Nurse (RN), [State]
 • Basic Life Support (BLS) Certification, [Certification Body], [Year]

Skills:

 • Patient assessment and care planning
 • Medication administration
 • Wound care and dressing changes
 • IV therapy and venipuncture
 • Patient education and counseling
 • Electronic medical records (EMR) systems
 • Interdisciplinary collaboration
 • Critical thinking and problem-solving
 • Effective communication and interpersonal skills
 • Adaptability and flexibility in a healthcare setting

References:

Available upon request