รวม 73 Skills สำหรับ Resume ผู้ช่วยผู้จัดการ

การสมัครงานในตำแหน่งระดับ ผู้ช่วยผู้จัดการ ถือว่า เป็นตำแหน่งที่ย่างก้าวเข้าสู่การบริหารองค์กร อย่างเต็มตัว ดังนั้น จึงมีคำศัพท์เกี่ยวกับ skills หรือทักษะ หลากหลาย ที่คุณจะเห็นในหน้าประกาศรับสมัครงาน และใน Resume 

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

รวม Skills and Keywords สำหรับ Assistant Manager Resume 

 1. Ability to work on your own and as part of a team (ความสามารถในการทำงานด้วยตัวเองและเป็นส่วนหนึ่งของทีม)
 2. Ability to work under pressure (ความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน)
 3. Able to analyze and interpret trends to facilitate planning (สามารถวิเคราะห์และตีความแนวโน้มเพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผน)
 4. Accountable and resilient (มีความรับผิดชอบและยืดหยุ่น)
 5. Adaptability (การปรับตัว)
 6. Advertising & marketing (โฆษณาและการตลาด)
 7. Budgeting (การจัดทำงบประมาณ)
 8. Business development (การพัฒนาธุรกิจ)
 9. Capable of carrying individual and collective responsibility (สามารถแบกรับความรับผิดชอบส่วนตัวและส่วนรวมได้)
 10. Cash handling (การจัดการเงินสด)
 11. Cash management (การจัดการเงินสด)
 12. Chairing meetings (เป็นประธานการประชุม)
 13. Collaboration (การทำงานร่วมกัน)
 14. Commitment to delivering a high level of customer service (มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าในระดับสูง)
 15. Communication skills (ความสามารถในการสื่อสาร)
 16. Conflict management (การจัดการความขัดแย้ง)
 17. Cost control (การควบคุมต้นทุน)
 18. Customer service (บริการลูกค้า)
 19. Decision-making (การตัดสินใจ)
 20. Delegating (การมอบหมาย)
 21. Delegation (คณะผู้แทน)
 22. Detail-oriented, multi-tasking (เน้นรายละเอียด ทำงานหลายหน้าที่ได้)
 23. Driving sales and profits, training and developing teams (ขับเคลื่อนยอดขายและผลกำไร การฝึกอบรม และพัฒนาทีม)
 24. Excellent communication skills – articulate and good listener (ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม – พูดชัดและฟังดี)
 25. Excellent grooming standards (มาตรฐานการดูแลที่ดีเยี่ยม)
 26. Excellent leadership, interpersonal and communication skills (มีทักษะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม)
 27. Experienced in digital marketing- social media and content writing (มีประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิทัล-โซเชียลมีเดียและการเขียนเนื้อหา)
 28. Extensive management and supervisory experience in the hospitality, retail or leisure industries (ประสบการณ์ด้านการจัดการและการกำกับดูแลที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมการบริการ การค้าปลีกหรือการพักผ่อน)
 29. Flexibility to respond to a variety of work situations (มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์การทำงานที่หลากหลาย)
 30. Focused on delivering results (เน้นผลลัพธ์)
 31. Good Team Player (ทำงานเป็นทีมได้ดี)
 32. Hard-working; willing to work on holidays (ทำงานหนัก; วันหยุดอยากทำงาน)
 33. Having a flexible “can-do” attitude and a positive approach to problems (มีทัศนคติที่ “ทำได้” ที่ยืดหยุ่นและแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงบวก)
 34. Having a hands-on approach and leading by example (มีแนวทางปฏิบัติและนำเป็นแบบอย่าง)
 35. High level of commercial awareness and sales capabilities (การรับรู้เชิงพาณิชย์และความสามารถในการขายในระดับสูง)
 36. High level of IT proficiency (ความสามารถด้านไอทีระดับสูง)
 37. Initiative (ความคิดริเริ่ม)
 38. Interpersonal skills (ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์)
 39. Inventory management (การจัดการสินค้าคงคลัง)
 40. Language skills (ทักษะทางด้านภาษา)
 41. Lead generation and lead conversion (การสร้างลูกค้าเป้าหมายและการแปลงลูกค้าเป้าหมาย)
 42. Leadership, Communication, Public Speaking (ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การพูดในที่สาธารณะ)
 43. Merchandising (ขายสินค้า)
 44. Merchandising (ขายสินค้า)
 45. Microsoft Office (Excel, Word, and Outlook) (ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word และ Outlook) ได้)
 46. Motivate the staff (จูงใจพนักงาน)
 47. Multitasking (ทำงานหลายหน้าที่ได้)
 48. Negotiation and communication with suppliers (การเจรจาต่อรองและสื่อสารกับซัพพลายเออร์)
 49. Networking (ระบบเครือข่าย)
 50. Organizational skills (ทักษะองค์กร)
 51. People management (การบริหารคน)
 52. People skills (ทักษะคน)
 53. Point of Sale (POS) systems (ระบบขายหน้าร้าน (POS))
 54. Preparing reports (จัดทำรายงาน)
 55. Presentable and articulate (เรียบร้อยและชัดเจน)
 56. Prioritization (จัดลำดับความสำคัญ)
 57. Problem-solving (การแก้ปัญหา)
 58. Proficient with POS systems (มีทักษะด้านระบบ POS)
 59. Project management skills (ทักษะการบริหารโครงการ)
 60. Recruiting/hiring (รับสมัคร/จ้าง)
 61. Running shifts (ทำงานเป็นกะ)
 62. Sales forecasting (พยากรณ์ยอดขาย)
 63. Sales skills (ทักษะการขาย)
 64. Scheduling software (ซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลา)
 65. Sociable and personable (เข้ากับคนง่ายและสง่า)
 66. Strategic planning (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)
 67. Strong leadership (ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง)
 68. Strong leadership and communication skills (ทักษะการเป็นผู้นำและการสื่อสารที่แข็งแกร่ง)
 69. Strong leadership qualities (คุณสมบัติความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง)
 70. Team building (การสร้างทีม)
 71. Time management skills (ทักษะการบริหารเวลา)
 72. Training and coaching staff (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและฝึกสอน)
 73. Training/development (การฝึกอบรม/การพัฒนา)

*** ในการเขียน Resume ไม่ได้หมายความว่า เราต้องแทรกคำเหล่านี้ทั้งหมด ลงใน Resume นะครับ แต่ว่า ควรจะมีคำเหล่านี้ไว้บ้าง เพื่อให้เราดูมีทักษะ และตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานที่จะสม้คร

สำหรับท่านต้องการตัวอย่าง Job Description ดูได้ที่ ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยผู้จัดการ และดูวิธีการเขียนสมัครงานสำหรับงานสายบริหาร ได้ที่ ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive Assistant)