ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยเภสัชกร (Pharmacy Technician Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกรทำงานคู่กับเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป ร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ โดยมีหน้าที่ในการช่วยจัดเตรียมยา ดูแลคลังยาไม่ให้ขาด จ่ายยาให้กับลูกค้า คิดเงิน ตอบคำถามข้อสงสัย และดูแลร้านค้าให้สะอาด เป็นระเบียบ ตัวอย่างการเขียนประวัติที่ดีสำหรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกรในร้านค้าปลีกจะเป็นการเขียนแสดงถึงความรู้พื้นฐานด้านเภสัชกร

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่เภสัชกร (Pharmacist Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งเภสัชกร รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานเภสัชกร เภสัชกร มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการสั่งจ่ายยาเพื่อการรักษา เภสัชกรมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษา บรรเทาอาการเจ็บป่วย เนื่องจากมีการพัฒนาตัวยาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เภสัชกรต้องทราบข้อมูลการรักษา ชนิดยาต่างๆอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ทราบว่าตัวยาเหล่านี้ทำงานในร่ายกายของมนุษย์อย่างไร และทำปฏิกิริยากับยาและอาหาร อื่นๆอย่างไร หน้าที่งานที่เภสัชกรควรจะต้องพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงาน เตรียมยาโดยการอ่านทบทวนและทำความเข้าใจคำสั่งของแพทย์

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่พนักงานต้อนรับประจำคลินิกทันตกรรม (Dental Office Receptionist Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับประจำคลินิกทันตกรรม รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับประจำคลินิกทันตกรรม เจ้าหน้าที่ต้อนรับประจำคลินิกทันตกรรม ทำงานประจำอยู่ส่วนหน้าของคลินิกทันตกรรม หน้าที่หลักในตัวอย่างการเขียนประวัติที่โดดเด่นคือการต้อนรับและลงทะเบียนลูกค้า ปฏิบัติตามระเบียบของคลินิก ให้ข้อมูลและช่วยเหลือผู้ป่วยขณะกรอกเอกสาร อัพเดทฐานข้อมูล รักษาความลับและจัดการตารางนัดประจำวัน ทักษะหลักสำหรับตำแหน่งนี้คือความสามารถในการสื่อสาร ความใส่ใจในรายละเอียด ทักษะในการจัดการ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การรักษาความลับ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความมีมารยาท ตามตัวอย่างการเขียนประวัติสมัครงานของเรา

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ ทำงานร่วมกับบุคคลและครอบครัวต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือในยามที่ลำบากและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นซึ่งรวมไปถึงเด็กและผู้ใหญ่ได้รับการปกป้องจากอันตราย บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ คือ การให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงชีวิตของบุคคลโดยรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆอย่างมืออาชีพ และทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและผู้แทนในทางกฏหมาย บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งส่วนใหญ่มักไม่เป็นที่ยอมรับจากคนที่กำลังพยายามช่วยเหลืออยู่ นักสังคมสงเคราะห์ทำงานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปในกรอบข้อกฏหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือบุคคล ครอบครัวและกลุ่มต่างๆในชุมชน สภาพแวดล้อมต่างๆ อาจหมายถึงบ้านหรือโรงเรียน โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณะต่างๆ รวมไปถึงองค์กรอาสาสมัครต่างๆ ความรับผิดชอบที่เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ควรจะต้องพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงาน

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่นักกายภาพบำบัด (Physiotherapist Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษสมัครตำแหน่งนักกายภาพบำบัด รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือฟื้นตัวจากความผิดปกติทางร่างกาย กิจกรรมในงานส่วนใหญ่ที่ระบุอยู่ในตัวอย่างการเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งนักกายภาพบำบัดคือ การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การพัฒนาแผนการรักษา การแนะนำการออกกำลังกาย ให้คำแนะนำและช่วยเหลือการจัดการความเจ็บปวด ผู้ว่าจ้างมักจะให้ความสนใจกับบุคคลที่มีความเห็นอกเห็นใจ ทรหดอดทน มีทักษะการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี รวมไปถึงมีการจัดระเบียบที่ดี หากมีความพร้อมทางด้านร่างกายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ นักกายภาพบำบัดส่วนใหญ่จบปริญญาโทสาขากายภาพบำบัดจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ทักษะหลักๆที่เจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ควรจะพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ทันตานามัย (Dental Hygienist Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งทันตานามัย รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งทันตานามัย ทันตานามัย จะทำงานอยู่ในสำนักงานทันตกรรมและให้บริการดูแลพื้นฐานด้านทันตกรรม ความรับผิดชอบที่ปรากฏในตัวอย่างการเขียนประวัติเพื่อสมัครงานตำแหน่งทันตานามัย ได้แก่ การทำความสะอาดฟันผู้ป่วย การเสนอคำแนะนำด้านสุขอนามัยทางทันตกรรม ระบุปัญหาสุขภาพช่องปาก ส่งตัวไปยังทันตแพทย์เมื่อจำเป็นและฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่งทันตานามัยควรแสดงรายละเอียดในประวัติสำหรับการสมัครงานถึงความรู้พื้นฐานด้านทันตกรรม ความคล่องแคล่วว่องไว ทักษะการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี ความใส่ใจในรายละเอียดและการทำงานร่วมกันเป็นทีม วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องและใบอนุญาติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครในการปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dental Assistant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษสมัครตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทันตแพทย์เป็นอย่างยิ่งในการส่งมอบการดูแลสุขภาพในช่องปากที่ดีรวมไปถึงเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของทีมงาน ผู้ให้การดูแลด้านทันตกรรม หากคุณมีทักษะการสื่อสารที่ดี สนุกกับการทำงานและมองหาอาชีพที่ต้องการความรับผิดชอบ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์จึงเหมาะสมกับคุณ หน้าที่ ช่วยทันตแพทย์ในระหว่างขั้นตอนการให้การรักษา ทำการถ่ายและพัฒนาภาพเอกซเรย์ฟัน สอบถามประวัติการรักษาของผู้ป่วยและทำการวัดความดันโลหิตและชีพจร ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการติดเชื้อ พัฒนามาตรการควบคุมการติดเชื้อและการเตรียมรวมไปถึงการทำความสะอาด ฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายก่อน

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่นักบำบัดระบบหายใจ (Respiratory Therapist Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษสมัครตำแหน่งนักบำบัดระบบหายใจ รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งนักบำบัดระบบหายใจ นักบำบัดระบบหายใจ เป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการและทำการรักษาบุคคลผู้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ นักบำบัดระบบหายใจจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำการตรวจผู้ป่วยเพียงเล็กน้อยพร้อมทั้งสังเกตอาการ โดยนักบำบัดระบบหายใจจะทำการรักษาตามคำสั่งของแพทย์ หน้าที่งานที่นักบำบัดระบบหายใจควรจะต้องพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงาน บรรลุเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย พร้อมกับการส่งมอบการดูแลที่มีคุณภาพโดยทำการทดสอบการทำงานของปอด ประเมินผลการทดสอบ กำหนดแผนการรักษาระบบทางเดินหายใจ จากคำแนะนำและคำสั่งของแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยให้บรรลุถึงแผนการรักษาและให้ความช่วยเหลือโดยการใช้ยาสำหรับสูดดม ใช้เครื่องระบายอากาศ เครื่องมือบำบัดด้วยการใช้ก๊าซ ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมและเครื่องสร้างละอองอากาศ

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่นักรังสีการแพทย์ (Radiologic Technologist Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษสมัครตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็นรายละเอียดงาน นักรังสีการแพทย์ ทำงานใกล้ชิดกับแพทย์และทำการเอกซเรย์ตามคำสั่งของแพทย์เพื่อวินิจฉัยบริเวณที่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม นักรังสีการแพทย์จะต้องระมัดระวังเนื่องจากการสัมผัสรังสีอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น โรคมะเร็ง เพราะฉะนั้น นักรังสีการแพทย์จะต้องปกปิดทุกส่วนของร่างกายผู้ป่วยด้วยแผ่นอะลูมิเนียมซึ่งจะช่วยป้องกันรังสีภาพที่ฉายจะถูกนำไปล้างในภายหลังซึ่งจะทำการวิเคราะห์ถึงความผิดปกติเพื่อให้นักรังสีการแพทย์ทำการรายงานต่อไป นอกจากนั้น นักรังสีการแพทย์ยังให้การรักษาด้วยรังสี ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือการรักษามะเร็ง โดยจะต้องทำการฉายรังสีในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม ปริมาณความเข้มข้นของรังสีจะถูกกำหนดโดยแพทย์และความเห็นพ้องร่วมกันของนักรังสีการแพทย์ อีกหนึ่งรูปแบบของการรักษาคือการใส่ในไอโซโทปกัมมันตรังสีซึ่งถูกควบคุมโดยนักรังสีการแพทย์

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ (Resume) ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์ รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์ ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์ ควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบทุกอย่างที่จะต้องทำเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ป่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด วุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำหรับตำแหน่งนี้ได้แก่อนุปริญญา อย่างไรก็ตาม หากมีวุฒิปริญญาตรีก็อาจได้รับการพิจารณาเงินเดือนหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพยังมีหน้าที่ในการจัดการที่จำเป็นสำหรับการรักษาวิธีการปฏิบัติทางการแพทย์ประจำวันอยู่เสมอผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์ไม่ได้ทำงานกับผู้ป่วยแต่จะเน้นในด้านการดำเนินงานของสำนักงานทางการแพทย์ซึ่งอาจจะรวมถึงการสั่งอุปกรณ์เครื่องใช้ การจัดการบุคลากร และงบประมาณ ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะต้องมีความคล่องแคล่วเนื่องจากเป็นการทำงานเบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่ สำนักงานหลักในงานด้านอื่นๆนั้น ผู้อำนวยการด้านการบริการสุขภาพจะเป็นผู้คิดที่สำคัญที่จะเป็นผู้ทำการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Read more