ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครือข่าย

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครือข่าย (Network Engineer Job Description)

วิศวกรเครือข่ายเป็นที่รู้จักกันในนาม สถาปนิกของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างระบบเครือข่าย ที่พนักงานภายในองค์กรทุกคนสามารถใช้ได้ ซึ่งความซับซ้อนของเครือข่ายจะแตกต่างกันออกไป จากองค์กรหนึ่งไปยังองค์กรหนึ่ง บางองค์กรอาจมีเครือข่ายเฉพาะเจาะจง บางองค์กรอาจต้องมีวิศวกรที่คอยเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

วิศวกรเครือข่ายมีหน้าที่ ออกแบบเครือข่าย ทดสอบ ดูแลรักษาระบบ รวมถึงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย

วิศวกรเครือข่ายจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ และประมวลผลว่าการติดต่อสื่อสารขององค์กรเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถออกแบบเครือข่าย พร้อมทั้งเสนอให้กับองค์กรเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ การเดินสายไฟสำหรับการสื่อสารทั้งเข้าและออกจากอาคาร

หน้าที่ของวิศวกรเครือข่าย

 • สร้างและรักษาประสิทธิภาพของเครือข่าย โดยการกำหนดค่า และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การระบุและการแก้ไขปัญหาของเครือข่าย
 • สร้างมาตรฐานการใช้ระบบ โดยการสร้างและออกแบบเครือข่าย การกำหนดค่าของระบบ การติดตั้งระบบ และกำกับดูแลเอกสารต่างๆ
 • เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอ คอยดูแล แก้ไขปัญหาหากเป็นการขัดข้อง พร้อมทั้งอัพเกรดระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย โดยการสร้างรูปแบบการเข้าถึง การตรวจสอบการเข้าถึงด้วยรหัสผ่าน ซึ่งถือเป็นการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัย
 • รายงานและประเมินสถานะเครือข่ายจากการดำเนินงาน โดยการรวบรวมข้อมูล การประเมิน และจัดทำโครงการ

ทักษะที่ต้องการในการทำงาน

 • ทักษะการวิเคราะห์: วิศวกรเครือข่ายต้องมองเครือข่ายที่ซับซ้อนให้ออก เพื่อหาข้อบกพร่อง สำหรับการปรับปรุงแก้ไข ต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบว่า ส่วนใดขององค์กร ต้องการการติดต่อสื่อสาร และต้องการรูปแบบใด และจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนใดบ้าง
 • การใส่ใจรายละเอียด: วิศวกรเครือข่ายจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อปรับปรุงการบริการและประสิทธิภาพขององค์กร จำเป็นต้องมีรายละเอียดเพื่อสร้างพิมพ์เขียวที่ซับซ้อนสำหรับเครือข่ายการสื่อสารและตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบต่างๆจะทำงานร่วมกันได้
 • ความสามารถในการเป็นผู้นำ: วิศวกรเครือข่ายอาจเป็นผู้นำวิศวกรคนอื่นๆ ในการสร้างเครือข่าย ต้องสามารถดำเนินการสร้างและออกแบบเครือข่ายสำหรับองค์กรร่วมกับวิศวกรคนอื่นๆได้
 • ทักษะการจัดการ: สามารถจัดการข้อมูลของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบางครั้งอาจมีการติดต่อสื่อสารจากเครือข่ายหลายแห่งในเวลาเดียวกัน จะต้องใช้ทักษะในการจัดการเพื่อแก้ปัญหาเครือข่ายชนกันในการติดต่อสื่อสาร
 • การทำงานเป็นทีม: วิศวกรเครือข่ายส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆด้วย ดังนั้นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นสิ่งที่ดีต่อการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณ: เครือข่ายของโครงการนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสื่อสารภายในองค์กร
 • แก้ปัญหา: วิศวกรเครือข่ายจะต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเครือข่าย การติดต่อสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ออกแบบเครือข่ายและดำเนินงาน: มีความสามารถในการออกแบบ และสร้างพิมพ์เขียวสำหรับระบบเครือข่าย และการติดต่อสื่อสาร ตามความต้องการขององค์กรได้