รวม 104 Skills ที่ควรใส่ใน Sales Resume

Sales Skills for Your Resume

รวมทักษะ ภาษาอังกฤษ สำหรับงานขาย และคำแปล ต่อไปนี้คือ Skills ที่จำเป็น ที่ควรมีในการเขียน Resume งานขาย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 1. Account Management การจัดการบัญชี
 2. Achieving Results บรรลุผล
 3. Active Listening ตั้งใจฟัง
 4. Adaptability การปรับตัว
 5. Advertising การโฆษณา
 6. Attention To Detail ใจในรายละเอียด
 7. Bidding ประมูล
 8. Brand Management การจัดการตราสินค้า
 9. Business Knowledge ความรู้ทางธุรกิจ
 10. Client Acquisition การได้มาซึ่งลูกค้า
 11. Client Acquisition And Retention การได้มาและการรักษาลูกค้า
 12. Client Nurturing การดูแลลูกค้า
 13. Client Retention การรักษาลูกค้า
 14. Closing Sales ปิดการขาย
 15. Closing Sales & Signing Contracts การปิดการขายและการเซ็นสัญญา
 16. Cold Calling โทรสุ่มขายของ
 17. Communication Skills ความสามารถในการสื่อสาร
 18. Composing Proposals เขียนข้อเสนอ
 19. Confidence ความมั่นใจ
 20. Conflict Resolution & Mediation การแก้ไขข้อขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย
 21. Consulting ที่ปรึกษา
 22. Consumer Behavior พฤติกรรมผู้บริโภค
 23. Contract Negotiation การเจรจาสัญญา
 24. Contracts สัญญา
 25. Critical Thinking Skills ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 26. CRM Knowledge ความรู้ CRM
 27. Customer Needs Analysis การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 28. Customer Relationship Management การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 29. Customer Relationship Management (CRM) การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
 30. Customer Retention การรักษาลูกค้า
 31. Customer Service Skills ทักษะการบริการลูกค้า
 32. Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล
 33. Decision Making Skills ทักษะการตัดสินใจ
 34. Dedication ทุ่มเท
 35. Defining Buyer Personas การกำหนดลักษณะผู้ซื้อ
 36. Delivering Goods ส่งสินค้า
 37. Demonstrating Products สาธิตสินค้า
 38. Demonstration Skills ทักษะการสาธิต
 39. Direct Marketing การตลาดทางตรง
 40. Directing Customers กำกับลูกค้า
 41. Displaying Samples กำลังแสดงตัวอย่าง
 42. Estimating การประมาณค่า
 43. Event Coordination ประสานงานกิจกรรม
 44. Excellent Communication And Interpersonal Skills ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
 45. Excellent Customer Service การบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม
 46. Extensive Knowledge Of The Automotive Industry ความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์
 47. Flexibility ความยืดหยุ่น
 48. Forecasting พยากรณ์
 49. Generating Leads การสร้างลีด
 50. Goal Setting And Forecasting การตั้งเป้าหมายและการพยากรณ์
 51. Growth-mindset การเติบโต-mindset
 52. Identifying Target Audience การระบุกลุ่มเป้าหมาย
 53. Initiative ความคิดริเริ่ม
 54. Interpersonal Skills ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
 55. Inventory Management การจัดการสินค้าคงคลัง
 56. Key Performance Indicator (Kpi) Software ซอฟต์แวร์ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (Kpi)
 57. Knowledge Of Software ความรู้ด้านซอฟต์แวร์
 58. Lead Generation Lead Generation
 59. Lead Qualification คุณสมบัตินำ
 60. Leadership ความเป็นผู้นำ
 61. Listening การฟัง
 62. Maintaining Great Relations With Existing Clients รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มีอยู่
 63. Marketing Skills ทักษะการตลาด
 64. Microsoft Office Microsoft Office
 65. Monetary Exchange การแลกเปลี่ยนเงินตรา
 66. Networking ระบบเครือข่าย
 67. Objection Management การจัดการข้อโต้แย้ง
 68. Order Processing การประมวลผลคำสั่ง
 69. Organizational Skills ทักษะองค์กร
 70. Outstanding Interpersonal Skills ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่โดดเด่น
 71. Persuasion ชักชวน
 72. Pitch Creation การสร้างสำนวนการขาย
 73. Planning Meetings วางแผนการประชุม
 74. Pos & Payment Handling Pos & การจัดการการชำระเงิน
 75. Pos Knowledge ความรู้ Pos
 76. Presentation Software ซอฟต์แวร์การนำเสนอ
 77. Price Setting การตั้งราคา
 78. Problem Sensitivity ความไวของปัญหา
 79. Problem Solving Skills ทักษะการแก้ปัญหา
 80. Problem-solving And Strategic Thinking การแก้ปัญหาและการคิดเชิงกลยุทธ์
 81. Problem-solving Skills ทักษะการแก้ปัญหา
 82. Product Knowledge ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 83. Project Management การบริหารโครงการ
 84. Public Relations ประชาสัมพันธ์
 85. Public Speaking พูดในที่สาธารณะ
 86. Quotas โควต้า
 87. Rapport Building อาคารสายสัมพันธ์
 88. Recordkeeping บันทึกการรักษา
 89. Relationship Building การสร้างความสัมพันธ์
 90. Researching ค้นคว้า
 91. Sales Pitch Development การพัฒนาช่องทางการขาย
 92. Sales Software Proficiency ความชำนาญด้านซอฟต์แวร์การขาย
 93. Scheduling การจัดตารางเวลา
 94. Self Motivation แรงจูงใจในตนเอง
 95. Setting Goals ตั้งเป้าหมาย
 96. Social Media Management การจัดการโซเชียลมีเดีย
 97. Specialized Product Knowledge ความรู้เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์
 98. Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์
 99. Team Management การจัดการทีม
 100. Teamwork And Excellent Communication การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 101. Territory Management การจัดการอาณาเขต
 102. Time Management การจัดการเวลา
 103. Verbal Communication การสื่อสารด้วยวาจา
 104. Written And Verbal Communication การเขียนและการสื่อสารด้วยวาจา

ดูตัวอย่าง Resume งานขายได้ที่นี่ เรซูเม่พนักงานขาย

*** ในการเขียน Resume ไม่ได้หมายความว่า เราต้องแทรกคำเหล่านี้ทั้งหมด ลงใน Resume นะครับ แต่ว่า ควรจะมีคำเหล่านี้ไว้บ้าง เพื่อให้เราดูมีทักษะ และตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานที่จะสม้คร