รวม 44 Skills และ Keywords ที่ควรใส่ใน Resume งานเลขาและธุรการ

ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่าง Skills และ Keywords ที่เราควรจะมี หรือควรเน้น เวลาทำเรซูเม่ สมัครงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเลขานุการ หรือ ธุรการ 

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 1. Active Listening ฟังอย่างกระตือรือร้น
 2. Administrative Management การบริหารงานธุรการ
 3. Attention To Detail and Quick Thinking ใส่ใจในรายละเอียดและคิดเร็ว
 4. Attention To Detail ใส่ใจในรายละเอียด
 5. Bookkeeping, A/R & A/P การทำบัญชี, A/R & A/P
 6. Communications การสื่อสาร
 7. Community Outreach Liaison ติดต่อประสานงานชุมชน
 8. Computer And Technical Skills ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคนิค
 9. Customer Relations & Communications ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และการสื่อสาร
 10. Customer Service Abilities ความสามารถในการบริการลูกค้า
 11. Customer Service บริการลูกค้า
 12. Database Management การจัดการฐานข้อมูล
 13. Employee Relations ความสัมพันธ์ของพนักงาน
 14. Executive & Administrative Support ฝ่ายสนับสนุนผู้บริหารและฝ่ายธุรการ
 15. Financial Reporting การรายงานทางการเงิน
 16. Flexibility And Adaptability ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
 17. Front-office Management การบริหารส่วนหน้า
 18. Good Rapport with Customers สายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 19. Interpersonal Skills ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
 20. Marketing Coordination ประสานงานการตลาด
 21. Meeting & Event Planning การวางแผนงานและการประชุม
 22. MS Office (Word, Excel, PowerPoint) สามารถใช้ MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้
 23. Multitasking ทำงานได้หลายหน้า
 24. Office Management การจัดการสำนักงาน
 25. Office Suite ชุดสำนักงาน
 26. Organization ทักษะในองค์กร
 27. Organizational Development การพัฒนาองค์กร
 28. Payroll Administration การบริหารเงินเดือน
 29. Presentation And Public Speaking การนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
 30. Problem Solving and Critical Thinking การแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 31. Process Management การจัดการกระบวนการ
 32. Process/procedures Development การพัฒนากระบวนการ/ขั้นตอน
 33. Project Management การบริหารโครงการ
 34. Records Management การจัดการบันทึก
 35. Relationship Development การพัฒนาความสัมพันธ์
 36. Schedule Management การจัดการกำหนดการ
 37. Scheduling & Calendar Management การจัดตารางเวลาและการจัดการปฏิทิน
 38. Spreadsheets & Data Entry สเปรดชีตและคีย์ข้อมูล
 39. Time Management การจัดการเวลา
 40. Time-management And Multitasking การบริหารเวลาและการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
 41. Travel Coordination ประสานงานการเดินทาง
 42. Typing And Note-taking การพิมพ์และการจดบันทึก
 43. Verbal And Written Communication การสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
 44. Well-versed In Microsoft Office Programs เชี่ยวชาญในโปรแกรม Microsoft Office

ดูตัวอย่าง resume ธุรการ ได้ที่ Resume ผู้ช่วยสำนักงาน และ ดูคำอธิบายงานเกี่ยวกับเลขานุการได้ที่  Secretary Job Description

*** ในการเขียน Resume ไม่ได้หมายความว่า เราต้องแทรกคำเหล่านี้ทั้งหมด ลงใน Resume นะครับ แต่ว่า ควรจะมีคำเหล่านี้ไว้บ้าง เพื่อให้เราดูมีทักษะ และตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานที่จะสม้คร