รวม 76 Skills และคำศัพท์ สมัครงานครู

ต่อไปนี้ค้อ ทักษะ (Skills) และคำศัพท์ (Keywords) ที่ต้องเจอในการสมัครงานเป็นครู โดยเฉพาะ ท่านที่กำลังทำ Resume หรืออ่านหน้าประกาศรับสมัครงาน จะมีคำไหนบ้าง มาดูกันเลย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 1. Adaptability (การปรับตัว)
 2. Adapting their curriculum to reflect the cultures of the students (ปรับหลักสูตรให้สะท้อนถึงวัฒนธรรมของนักเรียน)
 3. Analytical skills (ทักษะการวิเคราะห์)
 4. Analyze student performance data to guide further instruction (วิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการสอนเพิ่มเติม)
 5. Attention to detail (ใส่ใจในรายละเอียด)
 6. Chromebooks
 7. Classroom Management (การจัดการห้องเรียน)
 8. Coaching (การฝึกสอน)
 9. Collaborating with students and colleagues (การทำงานร่วมกันกับนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน)
 10. Collecting information (รวบรวมข้อมูล)
 11. Communication skills (ความสามารถในการสื่อสาร)
 12. Conducted ongoing assessment of student achievement (ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง)
 13. Confidence (ความมั่นใจ)
 14. Conflict Resolution (แก้ปัญหาความขัดแย้ง)
 15. Coordination (การประสานงาน)
 16. Creating lesson plans (การสร้างแผนการสอน)
 17. Creating assignments and exams (การสร้างงานและการสอบ)
 18. Critical thinking (การคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
 19. Critical thinking skills (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
 20. Cross-functional communication (การสื่อสารข้ามสายงาน)
 21. Curriculum planning (การวางแผนหลักสูตร)
 22. Decision-making (การตัดสินใจ)
 23. Delegating and outsourcing tasks (งานมอบหมายและเอาท์ซอร์ส)
 24. deliver instructional activities utilizing appropriate curriculum resources (จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทรัพยากรหลักสูตรที่เหมาะสม)
 25. Design rigorous lesson plans to meet student needs (ออกแบบแผนการสอนที่เข้มงวดเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน)
 26. Emotional Intelligence (ความฉลาดทางอารมณ์)
 27. Ensuring your pupils understand why and how your rules work (ทำให้นักเรียนเข้าใจว่ากฎของคุณมีไว้ทำไม และบังคับใช้อย่างไร)
 28. Establishing trusting relationships with your students (การสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับนักเรียนของคุณ)
 29. Expertise with numbers (เชี่ยวชาญเรื่องตัวเลข)
 30. Flexibility (ความยืดหยุ่น)
 31. Giving Appropriate Feedback (ให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม)
 32. Giving feedback (ให้คำติชม)
 33. Goal setting (ตั้งเป้าหมาย)
 34. Google Classroom
 35. Grading (การตัดเกรด)
 36. Imaginative thinking (จินตนาการล้ำเลิศ)
 37. Kahoot
 38. Keeping attendance records (เก็บบันทึกการเข้างาน)
 39. Leadership skills (ทักษะความเป็นผู้นำ)
 40. Lesson Planning (การวางแผนบทเรียน)
 41. Listening skills (ทักษะการฟัง)
 42. maintaining classroom authority (รักษาอำนาจในห้องเรียน)
 43. making room for all of the students in your classroom (ทำให้มีที่ว่างสำหรับนักเรียนทุกคนในห้องเรียนของคุณ)
 44. Management skills (ทักษะการจัดการ)
 45. Managing appointments (การจัดการการนัดหมาย)
 46. Managing student behavior (การจัดการพฤติกรรมนักศึกษา)
 47. Mentoring (ให้คำปรึกษา)
 48. Microsoft Office 365
 49. Multi-tasking (ทำงานได้หลายหน้าที่)
 50. Observation (การสังเกต)
 51. Organization (ทักษะในองค์กร)
 52. Patience (มีความอดทน)
 53. Performance Assessment (การประเมินประสิทธิภาพ)
 54. Plan and coordinate daily classroom activities (วางแผนและประสานงานกิจกรรมในห้องเรียนประจำวัน)
 55. Planning and preparing lessons (วางแผนและเตรียมบทเรียน)
 56. Policy and procedure development (การพัฒนานโยบายและขั้นตอน)
 57. Prioritization (จัดลำดับความสำคัญ)
 58. Problem solving skills (ทักษะการแก้ปัญหา)
 59. provide feedback on students’ work (ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานของนักเรียน)
 60. Providing all students with choice and voice in their learning process (ให้นักเรียนทุกคนมีทางเลือกและแสดงความคิดเห็นได้ในกระบวนการเรียนรู้)
 61. Quizizz
 62. Recognizing and applauding students’ efforts (ชื่นชมความพยายามของนักเรียน)
 63. Report card writing (การเขียนบัตรรายงาน)
 64. Report writing skills (ทักษะการเขียนรายงาน)
 65. Research skills (ทักษะการวิจัย)
 66. Scheduling (การจัดตารางเวลา)
 67. School improvement plans (แผนการปรับปรุงโรงเรียน)
 68. Send written notes to parents (ส่งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ปกครอง)
 69. Setting boundaries (การกำหนดขอบเขต)
 70. Smartboard
 71. Specialized knowledge (ความรู้เฉพาะทาง)
 72. Subject knowledge (วิชาความรู้)
 73. Teamwork skills (ทักษะการทำงานเป็นทีม)
 74. Technological skills (ทักษะทางเทคโนโลยี)
 75. Time management skills (ทักษะการบริหารเวลา)
 76. Zoom

*** ในการเขียน Resume ไม่ได้หมายความว่า เราต้องแทรกคำเหล่านี้ทั้งหมด ลงใน Resume นะครับ แต่ว่า ควรจะมีคำเหล่านี้ไว้บ้าง เพื่อให้เราดูมีทักษะ และตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานที่จะสม้คร

ดูตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน ครู