ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

คำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support Job Description)

ทีมฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค มีหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร และติดตั้ง กำหนดค่าระบบคอมพิวเตอร์ วินิจฉัยข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงแก้ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชันโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

องค์กรทั้งหมดต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานและขั้นตอนการตัดสินใจ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมั่นใจได้ถึงการใช้และบำรุงรักษาระบบไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคอาจเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านความช่วยเหลือ หรือวิศวกรซ่อมบำรุง

หน้าที่ของฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคมีตั้งแต่ ดูแลซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบ  บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายภายในองค์กร และการแก้ไขปัญหาหากเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ คอมพิวเตอร์มีไวรัส เป็นต้น

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้ราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ละงานจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างขององค์กร รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคต้องทำงานร่วมกับลูกค้าและพนักงาน เพื่อให้คำตอบ ช่วยเหลือ ระบุปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาถึงแนวทางการแก้ไข

การดำเนินการทดสอบและแก้ไขอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ผิดพลาดภายในองค์กรและให้บริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับประสิทธิภาพขององค์กร

ทักษะที่ต้องการ

  • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี: จะต้องสามารถระบุความต้องการด้านเทคโนโลยีขององค์กรและให้คำแนะนำพนักงานคนอื่นๆได้
  • มีความรู้ทางเทคนิคที่ทันสมัย: ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • ต้องมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ของลูกค้า ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่บริษัทต่างๆใช้ในการดำเนินงาน ต้องสามารถให้บริการได้ตามรูปแบบการดำเนินงานของแต่ละองค์กร
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและการดูแลลูกค้าที่ดี: เนื่องจากต้องทำงานร่วมกับพนักงานทุกคน จึงต้องมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการรับฟังลูกค้าและช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
  • เก็บบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ: ต้องมีการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ