รวม 120 Skill Keywords สำหรับ Graphic Design Resume

สำหรับคนที่กำลังเขียน Resume สำหรับสมัครงาน Graphic Design ต่อไปนี้คือ Skill set หรือ ว่า Keyword ที่ต้องรู้เวลาเขียน ซึ่งจะทำให้คุณน่าสนใจ และตรงกับตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

นอกจากนี้ คุณยังจะเห็นคำศัพท์หลายๆ คำ ที่ลงประกาศไว้ในเว็บประกาศรับสมัครงานรับสมัครฝ่ายออกแบบกราฟิก ด้วย ทางเราเลยได้รวบรวมมาไว้ให้มากที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

 1. Active Listening ฟังอย่างกระตือรือร้น
 2. Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, After Effects, Dreamweaver) สามารถใช้โปรแกรม Adobe Creative Suite
 3. Advertising การโฆษณา
 4. Aesthetics สุนทรียศาสตร์
 5. After Effects อาฟเตอร์เอฟเฟค
 6. Attention To Detail ใส่ใจในรายละเอียด
 7. Background Drawing การวาดภาพพื้นหลัง
 8. Black & White Photography การถ่ายภาพขาวดำ
 9. Brainstorming ระดมสมอง
 10. Branding การสร้างแบรนด์
 11. Brochures & Newsletters โบรชัวร์และจดหมายข่าว
 12. Coding การเขียนโค้ด
 13. Collaboration การทำงานร่วมกัน
 14. Color Sense เข้าใจการใช้สี
 15. Color Theory ทฤษฎีสี
 16. Communication การสื่อสาร
 17. Composition องค์ประกอบ
 18. Confidence ความมั่นใจ
 19. Conflict Resolution แก้ปัญหาความขัดแย้ง
 20. Coordination การประสานงาน
 21. Creativity ความคิดสร้างสรรค์
 22. Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 23. Customer Service บริการลูกค้า
 24. Data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล
 25. Deadline Management การจัดการกำหนดเวลา
 26. Decision-making การตัดสินใจ
 27. Decisive เด็ดขาด
 28. Delivering Presentations นำเสนอผลงาน
 29. Dependability ความน่าเชื่อถือ
 30. Design Principles หลักการออกแบบ
 31. Design Strategy กลยุทธ์การออกแบบ
 32. Designing For Print การออกแบบสำหรับการพิมพ์
 33. Determination การกำหนด
 34. Determining Priorities การกำหนดลำดับความสำคัญ
 35. Digital Analytics การวิเคราะห์ดิจิทัล
 36. Digital Marketing การตลาดดิจิทัล
 37. Dreamweaver โปรแกรม Dreamweaver
 38. Empathy ความเข้าอกเข้าใจ
 39. Enterprising กล้าได้กล้าเสีย
 40. Facilitation อำนวยความสะดวก
 41. Feedback ข้อเสนอแนะ
 42. Flexibility ความยืดหยุ่น
 43. Focus จุดสนใจ
 44. Font Selection การเลือกแบบอักษร
 45. Front-end Development การพัฒนาส่วนหน้า
 46. HTML And CSS HTML และ CSS
 47. Ideation ความคิด
 48. Ideation (Moodboards, Idea Generation, Etc.) ความคิด (มู้ดบอร์ด การสร้างไอเดีย ฯลฯ)
 49. Illustration ภาพประกอบ
 50. Imagination จินตนาการ
 51. InDesign โปรแกรม InDesign
 52. Ingenuity ความเฉลียวฉลาด
 53. Innovation นวัตกรรม
 54. Inspirational แรงบันดาลใจ
 55. Interactive Media สื่อโต้ตอบ
 56. Interpersonal Skills ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
 57. InVision โปรแกรม InVision
 58. Layout เลเอาท์
 59. Leadership ความเป็นผู้นำ
 60. Logo Creation การสร้างโลโก้
 61. Logo Design ออกแบบโลโก้
 62. Logos & Business Cards โลโก้และนามบัตร
 63. Marketing And Branding การตลาดและการสร้างแบรนด์
 64. Motivation แรงจูงใจ
 65. Multitasking การทำงานได้หลายหน้าที่
 66. Negotiation การเจรจาต่อรอง
 67. Open-mindedness ใจกว้าง
 68. Optimism มองในแง่ดี
 69. Organization องค์กร
 70. Organizational Skills ทักษะองค์กร
 71. Originality ความคิดริเริ่ม
 72. Persuasion ชักชวน
 73. Photo Editing การแก้ไขภาพ
 74. Photograph Restoration การฟื้นฟูภาพถ่าย
 75. Photography การถ่ายภาพ
 76. Photography & Editing การถ่ายภาพและการตัดต่อ
 77. PhotoShop โปรแกรม โฟโต้ช็อป
 78. Planning การวางแผน
 79. Portfolio Management การจัดการพอร์ตการลงทุน
 80. Portraiture ภาพเหมือน
 81. Posters & Post Cards โปสเตอร์และโปสการ์ด
 82. Presentation Skills ทักษะการนำเสนอ
 83. Print Knowledge/designing For Print พิมพ์ความรู้/ออกแบบสำหรับพิมพ์
 84. Prioritizing จัดลำดับความสำคัญ
 85. Problem-solving การแก้ปัญหา
 86. Professionalism ความเป็นมืออาชีพ
 87. Proposal Writing การเขียนข้อเสนอ
 88. Public Speaking พูดในที่สาธารณะ
 89. Quark โปรแกรม Quark
 90. QuarkXPress โปรแกรม QuarkXPress
 91. Receptiveness ความอ่อนไหว
 92. Reliability ความน่าเชื่อถือ
 93. Research การวิจัย
 94. Resilience ความยืดหยุ่น
 95. Respect เคารพ
 96. Responsive Design การออกแบบที่ตอบสนอง
 97. Retouching รีทัช
 98. Self-advocacy การสนับสนุนตนเอง
 99. SEO หลัก SEO
 100. Sketching การร่างภาพ
 101. Social Media สื่อสังคม
 102. Social Media Strategy กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย
 103. Spacing ระยะห่าง
 104. Stationery เครื่องเขียน
 105. Storyboard Creation การสร้างสตอรี่บอร์ด
 106. Storyboarding สตอรี่บอร์ด
 107. Tact แทค
 108. Team-building การสร้างทีม
 109. Typography วิชาการพิมพ์
 110. Typography And Selecting Fonts การพิมพ์และการเลือกแบบอักษร
 111. UX/UI Design การออกแบบ UX/UI
 112. Video Editing แก้ไขวีดีโอ
 113. Video Photomontages การตัดต่อวิดีโอ
 114. Video Production การผลิตวิดีโอ
 115. Web & Multimedia เว็บและมัลติมีเดีย
 116. Web Ads โฆษณาบนเว็บ
 117. Webpage Design ออกแบบเว็บเพจ
 118. Website Design ออกแบบเว็บไซต์
 119. Website Development การพัฒนาเว็บไซต์
 120. WordPress เว็บ WordPress

*** ในการเขียน Resume ไม่ได้หมายความว่า เราต้องแทรกคำเหล่านี้ทั้งหมด ลงใน Resume นะครับ แต่ว่า ควรจะมีคำเหล่านี้ไว้บ้าง เพื่อให้เราดูมีทักษะ และตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานที่จะสม้คร