ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการโครงการ SAP (SAP Project Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งผู้จัดการโครงการ SAP รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้จัดการโครงการ SAP บริษัทส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดใหญ่ จะต้องการผู้จัดการโครงการอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินการประสบผลสำเร็จสูงสุด ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในแต่ละวันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้จัดการโครงการที่มีความรู้จะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของบริษัทอย่างรวดเร็ว ทักษะสำคัญที่ควรระบุลงไปในการเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการโครงการ

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการโครงการซอฟท์แวร์ (Software Project Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการโครงการซอฟท์แวร์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้จัดการโครงการซอฟท์แวร์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลแผนงานและตารางสำหรับการพัฒนาการใช้งานซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ ซึ่งต้องรับผิดชอบการระบุนโยบายการจัดการโครงการและตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับใช้ในทุกขั้นตอนมีความถูกต้อง รวมถึงการเป็นผู้นำทีมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกร ตั้งแต่การวางแผนแนวคิดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โดยปกติแล้วผู้จัดการโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์จะต้องทำการระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตในแต่ละขั้นตอนของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และรับผิดชอบในการจัดการควบคุมคุณภาพและประสานงานการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงเวลา การปฏิบัติงานในกิจกรรมของโครงการรวมถึงการกำหนดตัวแทนในแต่ละกิจกรรมและตรวจสอบให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตรงเวลา ความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ คือ การวางแผนการปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามอยู่เสมอ ผู้จัดการโครงการจะต้องกำหนดแนวและขอบเขตของโครงการซึ่งถูกวางไว้ในแผนการปฏิบัติงานและช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรฮาร์ดแวร์ (Hardware Engineer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งวิศวกรฮาร์ดแวร์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานวิศวกรฮาร์ดแวร์ วิศวกรฮาร์ดแวร์ มีหน้าที่ทำการวิจัย ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยประมวลผลข้อมูล แผงวงจร อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครือข่าย และเราท์เตอร์ วิศวกรเหล่านี้จะค้นพบคำสั่งใหม่ๆ ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรทดสอบ (Test Engineer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งวิศวกรทดสอบ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานวิศวกรทดสอบ วิศวกรทดสอบ รับผิดชอบงานวางแผน ออกแบบและประเมินผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับการประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกรทดสอบจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการระบุและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จแล้วอย่างถ้วนถี่ นอกจากนั้นยังทำการทดสอบส่วนที่ถูกส่งคืน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์รูปแบบ หน้าที่ที่วิศวกรทดสอบควรทราบก่อนเขียนประวัติสำหรับสมัครงาน ศึกษาข้อกำหนดของซอฟต์แวร์และให้ข้อมูลที่ชัดเจนในกรณีที่มีคำถาม มีความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ภายใต้การทดสอบและซอฟต์แวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าใจแผนการทดสอบหลักและแผนโครงการ

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้ดูแลข้อมูล รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้ดูแลข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล เป็นผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูล เช่น ข้อมูลทางการเงินและบันทึกการจัดส่งของลูกค้า โดยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบข้อมูลให้กับผู้ใช้งานและได้รับการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานข้อมูลส่วนใหญ่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ผู้ดูแลข้อมูลมีความรับผิดชอบในระบบการสำรองข้อมูลในกรณีที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้องหรือเสียหาย โดยให้กลุ่มข้อมูล ตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกจัดเก็บมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทักษะที่สำคัญที่ควรพิจารณาในการเขียนประวัติสำหรับสมัครงานในตำแหน่งผู้ดูแลข้อมูล ทักษะการสื่อสาร (communication)

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ฝ่ายสนับสนุนแก้ไขปัญหา (Desktop Support Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งฝ่ายสนับสนุนแก้ไขปัญหา รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานวิศวกรฝ่ายสนับสนุนแก้ไขปัญหา ฝ่ายสนับสนุนแก้ไขปัญหามักจะเป็นคนแรกที่ได้รับการติดต่อเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับเครื่อง PC ในบริษัทหรือเครือข่ยบริษัทของคุณ โดยให้ความช่วยเหลือตั้งแต่คอมพิวเตอร์ไปจนถึงทางโทรศัพท์ในการแก้ไขปัญหา ช่างเทคนิคจะต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ได้รับ ช่างเทคนิคอาจมีบทบาทอื่นในแผนก IT เช่นเดียวกับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการสนับสนุน และมีความปลอดภัย และยังต้องสามารถใช้ระบบความปลอดภัยบนระบบเซอร์ฟเวอร์แต่ละตัวได้ เพื่อมั่นใจได้ว่าไม่มีความเสี่ยงหรืออันตราย

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ฝ่ายดูแลแอพพลิเคชั่น (Application Support Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งฝ่ายดูแลแอพพลิเคชั่น รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานฝ่ายดูแล Application ฝ่ายดูแลแอพพลิเคชั่นหรือนักวิเคราะห์การใช้งาน ต้องใช้ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำรับการจัดการระบบและความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะต่างๆ วินิจฉัยหาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาหรือลงมือปฏิบัติหากอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบในการวิเคราะห์การใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว นักวิเคราะห์การใช้งานจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือการใช้งานทั่วไป (เช่น การปรับเปลี่ยนตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้) พร้อมติดตั้งโปรแกรมภาษาต่างๆและใช้ฐานข้อมูลที่หลากลาย ระบบมิดเดิลแวร์และอื่นๆ ซึ่งเป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องติดต่อกับลูกค้า แต่โดยปกติแล้วจะได้รับรายละเอียดของปัญหา ทำการวินิจฉัยและหาทางออกหรือส่งเรื่องไปยังผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลปัญหานั้นๆให้ถูกต้อง

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ดูแลเครือข่าย (Network Administrator Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้ดูแลเครือข่าย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้ดูแลเครือข่าย ผู้ดูแลเครือข่าย หรือบางครั้งเรียกว่า ผู้จัดการระบบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการอัพเดทเครือข่ายขององค์กรอยู่เสมอรวมถึงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม บริษัทหรือองค์กรใดๆก็ตามที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์มากกว่าหนึ่ง จำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อประสานงานระบบต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างเป็นจำนวนมาก ผู้บริหารเครือข่ายเป็นที่ต้องการอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจและองค์กรต่างๆที่ทำการลงทุนในเครือข่ายเคลื่อนที่ความเร็วสูง มีการคาดการณ์ถึงการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมซึ่งจะมีการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น ทักษะที่สำคัญที่ควรพิจารณาในการเขียนประวัติสำหรับสมัครงานในตำแหน่งผู้ดูแลเครือข่าย ความอดทน

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ฝ่ายสนับสนุนแก้ไขปัญหา (Help Desk Support Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งฝ่ายสนับสนุนแก้ไขปัญหา รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานฝ่ายสนับสนุนแก้ไขปัญหา ฝ่ายสนับสนุนแก้ไขปัญหา มีไว้เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าหรือผู้ใช้งาน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร จุดประสงค์ของบริการคือการแก้ไขปัญหาหรือให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร เสื้อผ้าหรือซอฟต์แวร์ บริษัทต่างๆมักจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หมายเลขที่โทรติดต่อได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรดูแลหน้าร้าน (Desktop Support Engineer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งวิศวกรดูแลหน้าร้าน รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานวิศวกรดูแลหน้าร้าน หรือดูแลส่วนหน้า วิศวกรดูแลหน้าร้าน มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โดยจะต้องทำให้คอมพิวเตอร์ของลูกค้ามีความสะดวกสบายในการใช้งาน ในฐานะวิศวกร คุณมีหน้าที่ที่จะต้องประกอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ อัพเดทโปรแกรม ระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานกับระบบง่ายยิ่งขึ้น งานของคุณ คือ การอบรมผู้ใช้งานเมื่อมีซอฟต์แวร์ใหม่หรือมีข้อกำหนดด้าน

Read more