ตัวอย่าง Resume ฝึกงาน Law Firm สำนักงานกฎหมาย (ภาษาไทยและอังกฤษ)

การเขียน resume เพื่อฝึกงานสำหรับสำนักงานกฎหมายมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 1. รวบรวมข้อมูลส่วนตัวและประสบการณ์การทำงาน เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลส่วนตัว รวมถึงชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ และข้อมูลการศึกษา ต่อมาควรรวบรวมประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกฎหมาย เช่น การฝึกงาน, โครงการวิจัย, หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

 2. เรียงลำดับและปรับแต่งรูปแบบ เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ควรเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับเวลา โดยเริ่มจากประสบการณ์ทำงานล่าสุดไปยังประสบการณ์ที่เก่ากว่า และปรับแต่งรูปแบบให้สวยงาม ใช้ตัวอักษรที่เหมาะสม และอ่านง่าย

 3. เน้นที่ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกฎหมาย เน้นที่ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกฎหมายในส่วนของประสบการณ์ทำงาน โดยอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานที่ได้ทำ รวมถึงความสำเร็จที่ได้รับในการทำงานนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรทำให้ประสบการณ์การทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกฎหมายเด่นชัดมากเกินไป

 4. ทำให้เนื้อหาสร้างความประทับใจ เนื้อหาใน resume ควรสร้างความประทับใจและแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถของผู้สมัคร ดังนั้น ควรใช้คำโปร่งใสและเหตุผลที่ชัดเจนเมื่ออธิบายประสบการณ์การทำงาน รวมถึงความสามารถพิเศษที่เหมาะสมกับสำนักงานกฎหมาย

 5. ตรวจสอบและแก้ไข ตรวจสอบและแก้ไข resume ก่อนส่งให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ คำผิด หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม การตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องจะช่วยให้ส่ง resume ได้โอกาสไปพบผู้บริหารสำนักงานกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง Resume สำหรับฝึกงานสำนักงานกฎหมาย (ภาษาไทย)

[ชื่อ-สกุล] [ที่อยู่] [เบอร์ติดต่อ] [อีเมล์]

วัตถุประสงค์

ต้องการฝึกงานที่สำนักงานกฎหมายเพื่อพัฒนาความรู้ และเรียนรู้การทำงานในสถานการณ์จริง

การศึกษา

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในสาขากฎหมาย [ชื่อมหาวิทยาลัย] ระดับปริญญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

 • ฝึกงานที่ [ชื่อสำนักงานกฎหมาย] ระยะเวลา 3 เดือน
 • บริษัท [ชื่อบริษัท]

ทักษะและความสามารถ

 • มีความเข้าใจในหลักการของกฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เช่น Word, Excel, PowerPoint
 • มีทักษะในการเขียนและแสดงออกด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

กิจกรรม

 • เป็นสมาชิกของสโมสรนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในสาขากฎหมาย
 • ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับสถานีโทรทัศน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ไฟไหม้

อ้างอิง [ระบุชื่ออ้างอิงและตำแหน่งของบุคคลที่สามารถรับรองคุณภาพของผู้สมัครได้]

หมายเหตุ: ข้อควรระวังเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน resume คือ ควรจำกัดความยาวให้เหมาะสม และเลือกใช้สีตัวอักษรและรูปแบบที่ไม่ทำให้เกิดความสับสนให้กับผู้อ่าน

Sample of Intern Law Firm Resume

[Full Name] [Address] [Phone Number] [Email Address]

Objective:

To obtain an internship position at a reputable law firm where I can utilize my skills and knowledge while gaining practical experience in the legal field.

Education:

Juris Doctor, [Name of Law School], [Expected Graduation Date]

Bachelor of Arts in Political Science, [Name of University], [Graduation Date]

Legal Experience:

Legal Intern, [Name of Law Firm], [City, State], [Duration]

 • Assisted attorneys in conducting legal research and drafting legal documents
 • Participated in client meetings and assisted with client communication
 • Conducted document review and analysis
 • Assisted with trial preparation and attended court hearings

Legal Research Assistant, [Name of Law School], [City, State], [Duration]

 • Conducted legal research for professors and other legal professionals
 • Compiled research findings and presented them in a clear and concise manner
 • Assisted in the preparation of academic publications and presentations

Skills:

 • Proficient in legal research and writing
 • Strong analytical and critical thinking skills
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Ability to work independently and as part of a team
 • Proficient in Microsoft Office Suite and legal research databases

Activities:

 • Member, [Name of Law School] Law Review
 • Volunteer, [Name of Pro Bono Organization]

References: Available upon request.