รวม 80 Resume Skills และ Keywords พนักงานบัญชี

เวลาจะสมัครงานด้านบัญชี แน่นอนว่า จะมีคำศัพท์หลายๆ คำที่เราไม่ค่อยคุ้นเคย แต่เราจำเป็นต้องรู้ไว้เนื่องจากต้องได้ใช้ในการทำ Resume และอ่านหน้าประกาศรับสมัครงาน ด้านล่างคือ 80 คำศัพท์และคีย์เวิร์ดสำคัญๆ ที่พนักงานบัญชีต้องใช้

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

Resume Skills and Keywords for Accountant 

 1. Able to work flexible hours (สามารถทำงานล่วงเวลาได้)
 2. Account analysis (การวิเคราะห์บัญชี)
 3. Account Receivables (ลูกหนี้การค้า)
 4. Account reconciliation (การกระทบยอดบัญชี)
 5. Accountable (รับผิดชอบ)
 6. Accounting (การบัญชี)
 7. Accounts Payable (บัญชีที่สามารถจ่ายได้)
 8. Accuracy (ความแม่นยำ)
 9. Active learning (การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น)
 10. Asset management (การจัดการสินทรัพย์)
 11. Attention to detail (ใส่ใจในรายละเอียด)
 12. Audits (การตรวจสอบ)
 13. Basic math (คณิตศาสตร์พื้นฐาน)
 14. Bookkeeping (การทำบัญชี)
 15. Business knowledge (ความรู้ทางธุรกิจ)
 16. Clerical knowledge (ความรู้ทางธุรการ)
 17. Committed to working alone or in teams (ตั้งใจทำงานคนเดียวหรือเป็นทีม)
 18. Communication skills (ความสามารถในการสื่อสาร)
 19. Compliance (การปฏิบัติตาม)
 20. Confidentiality (การรักษาความลับ)
 21. Corporate finance (การเงินองค์กร)
 22. Credit management (การจัดการสินเชื่อ)
 23. Critical thinking (การคิดอย่างมีวิจารณญาณ)
 24. CRM systems (ระบบ CRM)
 25. Customer service (บริการลูกค้า)
 26. Data analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล)
 27. Data analysis software (ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล)
 28. Data entry management (การจัดการการป้อนข้อมูล)
 29. Deadline-oriented (กำหนดเส้นตาย)
 30. Effective communication (การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ)
 31. Excellent written and verbal skills (ทักษะการเขียนและการพูดที่ยอดเยี่ยม)
 32. Experienced with Enterprise Resource Planning (มีประสบการณ์ด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร)
 33. Familiar with Quicken and Zipbooks (คุ้นเคยกับ Quicken และ Zipbooks)
 34. Federal tax law (กฎหมายภาษีของรัฐบาลกลาง)
 35. Financial Statements (งบการเงิน)
 36. Forecasting (พยากรณ์)
 37. Forecasting budgets (ประมาณการงบประมาณ)
 38. GAAP (GAAP)
 39. General business knowledge (ความรู้ทางธุรกิจทั่วไป)
 40. General ledger (บัญชีแยกประเภททั่วไป)
 41. Handling payroll (การจัดการเงินเดือน)
 42. Income tax (ภาษีเงินได้)
 43. Initiative (ความคิดริเริ่ม)
 44. Invoicing (การออกใบแจ้งหนี้)
 45. IT knowledge (ความรู้ด้านไอที)
 46. Journal entries (รายการวารสาร)
 47. Knowledge of regulatory standards (ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการกำกับดูแล)
 48. Knowledgeable in QuickBooks line of accounting software (มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์บัญชีของ QuickBooks)
 49. Leadership (ความเป็นผู้นำ)
 50. Managing vendor accounts (การจัดการบัญชีผู้ขาย)
 51. Messaging and video conferencing (การส่งข้อความและการประชุมทางวิดีโอ)
 52. Microsoft Excel
 53. Microsoft Office
 54. Multitasking (ทำงานหลายหน้าที่ได้)
 55. Payroll (เงินเดือน)
 56. Performing accounts payable and receivable functions (ทำหน้าที่เจ้าหนี้และลูกหนี้)
 57. Planning and organizing (การวางแผนและการจัดระเบียบ)
 58. Possesses advanced mathematical skills (มีทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง)
 59. Prioritizing (จัดลำดับความสำคัญ)
 60. Problem analysis and problem-solving skills (ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหา)
 61. Problem-solving (การแก้ปัญหา)
 62. Professionalism (ความเป็นมืออาชีพ)
 63. Proficiency with Microsoft Office (ความชำนาญกับ Microsoft Office)
 64. Profit and loss (กำไรและขาดทุน)
 65. QuickBooks Software (ซอฟต์แวร์ QuickBooks)
 66. Reconciling (กระทบยอด)
 67. Reporting (การรายงาน)
 68. Reporting research results (การรายงานผลการวิจัย)
 69. Scheduling and monitoring (กำหนดการและการตรวจสอบ)
 70. Software proficiency (ความสามารถด้านซอฟต์แวร์)
 71. Standards of accounting (มาตรฐานการบัญชี)
 72. Tax understanding (ความเข้าใจด้านภาษี)
 73. Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
 74. Time management (การจัดการเวลา)
 75. Understanding of financial reporting (GAAP) (ความเข้าใจในการรายงานทางการเงิน (GAAP))
 76. Vendor management (การจัดการผู้ขาย)
 77. Verbal and written communication (การสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร)
 78. Working with bankers, insurers, and solicitors (การทำงานกับนายธนาคาร ผู้ประกันตน และทนายความ)
 79. Written and verbal communication skills (ทักษะการเขียนและการสื่อสารด้วยวาจา)
 80. Year-end reporting (รายงานประจำปี)

*** ในการเขียน Resume ไม่ได้หมายความว่า เราต้องแทรกคำเหล่านี้ทั้งหมด ลงใน Resume นะครับ แต่ว่า ควรจะมีคำเหล่านี้ไว้บ้าง เพื่อให้เราดูมีทักษะ และตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานที่จะสม้คร

อ่านเพิ่มเติม