ตัวอย่างเรซูเม่เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruiter Resume)

ตัวอย่างการเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหาพนักงานใหม่ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานเจ้าหน้าที่สรรหาพนักงานใหม่ เจ้าหน้าที่สรรหาพนักงานใหม่ คือการบรรลุเป้าหมายงานด้านพนักงานขององค์กร ขั้นตอนของการสรรหาพนักงานใหม่มักจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดความต้องการในการสรรหาตามแผนของบริษัท ให้คำแนะนำผู้จัดการ สร้างแหล่งผู้สมัครงาน ดึงดูดและประเมินผู้สมัครงาน ผู้สรรหาพนักงานฝ่ายบุคคลจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของขั้นตอนการสรรหาภายในองค์กร เจ้าหน้าที่สรรหาไม่เพียงแต่จัดการกระบวนการสรรหาเท่านั้นแต่ยังต้องดูแลคุณภาพผู้สมัคร เวลาในการว่าจ้างและงบประมาณในขั้นตอนการว่าจ้าง ความรับผิดชอบที่ควรทราบก่อนเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหาพนักงานใหม่ หาและนำวิธีการสรรหาพนักงานที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ ประสานงานร่วมกับผู้จัดการเพื่อกำหนดข้อกำหนดในแต่ละตำแหน่งงาน สร้างเครือข่ายเพื่อหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเหมาะสม ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างผ่านแหล่งต่างๆที่จะดึงดูดผู้ที่มีพรสวรรค์ คัดกรองจดหมายและแบบฟอร์มของผู้สมัครงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถบรรลุข้อกำหนดของบุคคลสำหรับตำแหน่งงานนั้นได้ทันเวลา จัดการสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายวิชาชีพเพื่อระบุและหาแหล่งผู้สมัครงาน ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงสมัครงาน

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Generalist)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล งานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล เป็นงานสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือล้น มีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมและมีทักษะ “การทำงานเกี่ยวกับคน” ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่จะคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ในสายงาน ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรฝ่ายบุคคล และทักษะการตัดสินใจ ถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อสมัครงานตำแหน่งทรัพยากรบุคคล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล คุณจะเป็นบุคคลสำคัญที่จัดการกับทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรบุคคลและจะต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานส่วนหน้าโดยตรง คุณอาจจะต้องทำการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมของบริษัทและฝึกอบรมพนักงานเมื่อจำเป็น

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Manager Resume)

ตัวอย่างการเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจหมายถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดจ้าง ไล่ออก ฝึกอบรม ดูแลความพึงพอใจของพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างพนักงานและผู้ว่าจ้าง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็คือผู้จัดการทั่วไปที่รับผิดชอบแผนกต่างๆ ซึ่งครอบคลุมในกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ แต่ละแผนกอาจจะมีผู้จัดการประจำแผนก ผู้จัดการฝ่ายจัดจ้างและบรรจุเข้าทำงานจะทำการดูแลด้านการจ้างและการแยกพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาจะทำการดูแลโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์จะดำเนินการด้านความสัมพันธ์ของแรงงานและเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการในระหว่างการเจรจาและต่อรองข้อตกลง ทักษะสำคัญที่ควรทราบก่อนเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การแก้ไขปัญหา (problem-solving) : ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจะต้องตรวจสอบใหัมั่นใจว่าแต่ละคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความเอื้อเฟื้อต่อกันและบรรลุเป้าหมายของบริษัท

Read more

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Assistant)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น รายละเอียดงานผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ประสานงานอยู่เบื้องหลังและเป็นผู้ร่วมงานที่มีหน้าที่หลักในการช่วยเหลือผูอำนวยการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลให้สำเร็จ ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำงานด้านโปรแกรมและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกทรัพยากรบุคคล งานส่วนใหญ่จะมีลักษณะบริหารจัดการ จะต้องทำเอกสารการร้องเรียน การยกเลิกสัญญา การขาดงาน รายงานผลการทำงาน และค่าตอบแทนรวมถึงข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ ความรับผิดชอบที่ควรทราบก่อนเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ช่วยเหลือด้านการดำเนินงานและหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในแต่ละวัน ให้ความช่วยเหลือด้านงานธุรการและการจัดการผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Read more