ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการพยาบาล (Nurse Manager Resume)

ตัวอย่างการเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการพยาบาล รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งผู้จัดการพยาบาล

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

การจัดการเจ้าหน้าที่พยาบาลถือเป็นอาชีพที่ท้าทายซึ่งจะต้องอาศัยทักษะด้านการพยาบาลและการบริหาร อาชีพการจัดการพยาบาลเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ได้รับการรับรองและเลื่อนขั้นขึ้นจากปฏิบัติงานด้านคลินิกและการศึกษาเชิงก้าวหน้ามาเป็นเวลาหลายปี นอกจากนั้น พวกเขายังเข้าร่วมในการฝึกอบรมด้านการบริหารซึ่งมีการระบุถึงปัญหาเฉพาะในการจัดการพนักงาน มาตรฐานพฤติกรรมและการจัดการหัวข้อต่างๆทางกฏหมายซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบดูแลผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ผู้จัดการพยาบาล หรือที่เรียกกันว่าหัวหน้าพยาบาลจะจัดการกับบางแผนกโดยเฉพาะ เช่น แผนกรักษาพยาบาลผู้ป่วยขั้นวิกฤตหรือแผนกกุมารเวชศาสตร์

รายละเอียดงานที่ผู้จัดการพยาบาลควรทราบก่อนเขียนประวัติสมัครงาน

 • ผู้จัดการพยาบาลรับผิดชอบในการวางแผน จัดระเบียบและกำหนดบริการทางสุขภาพในแผนกของเขาเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมไปถึงการตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงที่สุด
 • ทำการเลือก ให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจและชี้แนะการพัฒนาและการประเมินเจ้าหน้าที่พยาบาล ผู้จัดการพยาบาลมีหน้าที่ในการตั้งและรักษาตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและการบริการผู้ป่วย โดยจะต้องทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรในการให้บริการคุณภาพสูงและผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามกำหนดเวลาซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการอำนวยความสะดวก บางครั้งจะต้องคิดโปรแกรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ๆมีความเชี่ยวชาญและไม่เชี่ยวชาญของแผนก
 • ผู้จัดการพยาบาลเข้าร่วม ปรึกษาและทำงานร่วมกับหน่วยอื่นๆรวมถึงผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในการพัฒนาแผนระยะยาวสำหรับโปรแกรมการดูแลสุขภาพ โดยจะต้องทำการตีความและสื่อสารนโยบายและขั้นตอนต่างๆที่ตัวแทนหรือหน่วยงานได้วางไว้เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานแก่แผนกและเจ้าหน้าที่ต่างๆ
 • ผู้จัดการพยาบาลยังรับผิดชอบในการพัฒนาการประมาณการณ์งบประมาณและจัดการข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินและข้อกำหนดต่างๆโดยทำการอนุมัติและตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจับจ่ายซื้อของต่างๆเพื่อแน่ใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางด้านงบประมาณ
 • ผู้จัดการพยาบาลรับผิดชอบในการรักษาเจ้าหน้าที่พยาบาลโดยการมอบหมายงานแก่พยาบาลต่างๆสำหรับปัญหาเฉพาะนั้นๆและตรวจสอบการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายังคงสามารถรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง นอกจากนั้นผู้จัดการพยาบาลยังมีส่วนในการสร้างแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยและประสานงานความพยายามของทีมทางการแพทย์ เพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดในขั้นตอนการดูแลสุขภาพและสภาพของผู้ป่วย

ทักษะหลักที่สำคัญในการเป็นผู้จัดการพยาบาลที่ดี

 • ทักษะการสื่อสาร (communication)
 • ความยืดหยุ่น (flexibility)
 • การบริหารคน

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการพยาบาล – Nurse Manager Resume

OLIVIA WILLIAMS
[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

PROFILE

Exceptional hеаlth саrе mаnаgеr with еxtеnѕivе education аnd buѕinеѕѕ dеvеlорmеnt ѕkillѕ. Successfully mаnаgеd in divеrѕе arenas including imраtеnt and оutраtiеnt care. Dеvеlореd nеw рrоgrаmѕ аnd manage thе rееnginееring of multiрlе hоѕрitаl dераrtmеntѕ. Strоng problem-solving ѕkill and bасkgrоund in ѕtаff dеvеlорmеnt аnd education, wоrking with bоth рrоfеѕѕiоnаl аnd non рrоfеѕѕiоnаl ѕtаff. Cоllаbоrаtе with dераrtmеntѕ bеѕidеѕ nurѕing tо dеvеlор solutions tо оngоing challenges. Exреrtiѕе in patent/nurse communication, rеvеnuе trасking аnd dосumеntаtiоn.

CORE EXPERTISE

 • Staff Hiring and Management
 • Patient Assessment and Treatment
 • Program Creation and Leadership
 • Patient and Family Education
 • Clinical Supervision
 • Nursing Instruction
 • EXPERIENCE

ABC Hospital, Decatur, AL, (20xx – Present)
Director of Nursing

 • Efficiently plan and implement the daily routine of OR Nurses. Supervise rooms, occupancy, equipment staff, supplies and workload to maximize efficiency and to ensure smooth operations. Review historical data regarding timelines of past nursing procedures to develop an accurate schedule. Provide monthly utilization statistics-for each function. Collaborate with other hospital departments in handling caseload.
 • Achieve 98% correct wound classification by re-educating all OR nurses through a retrospective study.
 • Increase scheduling efficiency, patient satisfaction and reliability of OR statistics by effectively managing OR schedule for seven surgival clinics.
 • Conduct pre-deployment readiness briefs for over 300 marines in Iraq and administered smallpox vaccine.
 • Actively participated in the setup and breakdown of two or more to receive Iraq combat casualties ahead of schedule within three different support areas.
 • Display extraordinary innovation and troubleshooting ability; provide an atmosphere for excellent life and limb saving care for 62 surgical soldier patient within an austere field environment.

ABC Hospital, Decatur, AL, 20xx – 20xx
Registered Nursing

 • Supervise staff of three providing wide range of services, such as EKGs, nenipuncture, injections, support of minor outpatient surger, pulmonary function testing and patient education. Arranged administrative operations to establish new physician within practice. Direct billing and ensure office compliance or OSHA standards.
 • Reduce orthopaedic surgical ste infection by developing to resolve tourniquet-cleaning techniques.
 • Promoted in 20xx from initial Nursing Supervision position in recognition of superior leadership capabilities.
 • Improved efficiency and accuracy by tracking all testing done outside of office.
 • Developing employee file system to track TB testing universal precautions and continuing education.

EDUCATION

ABC UNIVERSITY (20xx – 20xx)
Bachelor of Science degree in Health Science
Concentration on Healthcare Management

REFERENCE – Available Upon Request


 ***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการพยาบาล ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind