ตัวอย่างเรซูเม่ที่ปรึกษาการขาย (Sales Consultant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งที่ปรึกษาการขาย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานที่ปรึกษาการขาย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ที่ปรึกษาการขายจะได้รับเป้าหมายการขายซึ่งต้องทำให้ได้ ที่ปรึกษาการขายใช้กลยุทธ์การให้คำปรึกษาเมื่อต้องจัดการกับผู้มีหน้าที่ทำการตัดสินใจ เป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงผู้มีหน้าที่ตัดสินใจซึ่งเป็นสาเหตุให้ที่ปรึกษาการขายต้องใช้กลยุทธ์ทางลัด สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขายใช้เทคนิคที่หลากหลายเพื่อขายสินค้าและบริการของบริษัท เมื่อต้องทำการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเชื่อคำแนะนำจากที่ปรึกษาการขายซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท เนื่องจากที่ปรึกษาการขายมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการมากที่สุด จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าลูกค้ามักจะเข้าหาที่ปรึกษาการขายซึ่งสามารถช่วยให้ลูกค้าทำการตัดสินใจซื้อได้

หน้าที่ของที่ปรึกษาการขายนั้นรวมถึง

 • การเข้าประชุม การสัมมนาและอีเว้นท์เกี่ยวกับการขาย
 • จัดการกับลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ
 • จัดการปัญหาเกี่ยวกับลูกค้า
 • ดำเนินการด้านการสั่งซื้อของลูกค้า
 • ติดตามการพัฒนาของสินค้า
 • ติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์
 • คิดค้นกลยุทธ์การขายและการตลาดใหม่ๆ
 • ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ
 • นัดหมายการประชุม โทรศัพท์และการประชุม

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งที่ปรึกษาการขาย

 • มีความกระตือรือร้น (Be self-motivated)
 • มีความเป็นมืออาชีพ (Be professional)
 • มีความมุ่งมั่นในงานด้านอุตสาหกรรมการขาย (Bе раѕѕiоnаtе аbоut thе ѕаlеѕ induѕtrу)
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการขาย (ѕuреriоr еxреrtiѕе in ѕаlеѕ)
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Hаvе ԛuаlitу сuѕtоmеr ѕеrviсе еxреrtiѕе)
 • มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มด้านการขาย (сrеаtivе аnd innоvаtivе ѕаlеѕ idеаѕ)
 • มีความสามารถในการจัดการโปรเจค (Pоѕѕеѕѕ firѕt-сlаѕѕ timе аnd рrоjесt mаnаgеmеnt сараbilitiеѕ)
 • สามารถใช้งานเว็บไซต์การตลาดและอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี (Bе аblе tо dо еxtrеmеlу wеll аt intеrnеt аnd wеb mаrkеting)
 • มีประวัติสมัครงานและผลงาน (Hаvе a driving rесоrd оf ассоmрliѕhmеntѕ)
 • สามารถรับข้อมูลได้ทันท่วงที (Bе аblе tо аbѕоrb infоrmаtiоn in a timеlу mаnnеr)
 • ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลขั้นต้น (Hаvе firѕt-rаtе intеrреrѕоnаl ѕkillѕ)
 • สามารถสร้างเครือข่ายและทำการประนีประนอม (Bе аblе tо nеtwоrk аnd nеgоtiаtе)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ที่ปรึกษาการขาย –  Sales Consultant Resume

RUTH LUTH
Street, City, State, Zip | Phone Email Address

Objective:

Opportunity to employ practical skills to play a key role in planning and executing innovative sales strategies, in order to increase sales performance and profitability of firm.

Professional Summary:

 • Sales Professional, highly efficient, with more than ten years of broad based experience in sales consulting including: product promotion, business development processes and marketing.
 • Sound expertise in sales Proficient in preparing strategies to demonstrate, promote and sell various products to customers.

Core Competencies:

 • Innovative, persuasive, energetic, confident and outgoing.
 • Thorough knowledge of consultative sales and value-based selling.
 • Effective networking expertise and excellent communication skills.

Professional Experience:

ABCD Corporate PBeach, FL (2007 – Present)
Sales Consultant 
Significant Initiatives:

 • Conduct market research and prepare/update sales strategies for promoting products according to latest market status/trend and product features.
 • Evaluate market needs, discover potential opportunities and identify new sales channels to meet / improve sales agenda of the firm.
 • Represent the firm at road shows, exhibitions, presentations and meetings with market leaders and clients.
 • Monitor customer satisfaction, address issues and provide solutions.
 • Work with the firm management to develop sales tactics and lead programs based on customer feedback and company vision.

Notable Achievements:

 • Enlarged the Customer Base: Maintained close working relationship with both existing and new customers regarding new and different products – Maintained customer interaction database.
 • Exceeding Sales Goals: Monitored sales targets and motivated sales teams to achieve the firm’s goals.
 • Innovations: Innovated new sales tools and marketing techniques to increase sales objectives of products.

Education & Qualifications:

University of ABCD, UK 2003 – 2006
Bachelor’s in Commerce, Marketing emphasis

References: – Available on request.


 **นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ที่ปรึกษาการขาย ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind