ตัวอย่าง Resume วิศวกรโยธา เพื่อใช้สมัครงาน

ตัวอย่างเรซูเม่ (Resume) วิศวกรโยธา ใช้เป็นแนวทางในการเขียนสมัครงาน ในสายของเอกชนและราชการ ในบทความนี้เราจะเล่าถึงทักษะ Skills และทุกเรื่องที่สายงานวิศกรโยธา ต้องรู้ก่อนทำเรซูเม่สมัครงาน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

วิศวกรโยธา  เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีเงินเดือนค่อนข้างสูง และเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคน แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการคิด วิเคราะห์ วางแผน ครอบคลุมเรื่องการออกแบบ ก่อสร้าง การจัดระบบงาน ควบคุมการสร้างถนน อุโมงค์ อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตั้งระบบการใช้งาน  บริหารจัดการอย่างถูกวิธี และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

วิศวกรโยธา รับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้าง

 • วางแผนและควบคุมการจัดระบบงาน สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งต่างๆ
 • พิจารณาโครงการ และทำงานสำรวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้าง
 • สำรวจดูพื้นผิวดินและใต้ผิวดินว่าจะมีผลต่อการก่อสร้างอย่างใด และเหมาะสมที่จะรองรับ สิ่งก่อสร้างเพียงใด
 • ปรึกษากับผู้ชำนาญงานสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรช่างกล วางแผนผังรากฐาน ท่อสายไฟ ท่อต่างๆ และงานพื้นดินอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการที่จะทำ
 • เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดทำประมาณการวัสดุและประมาณการราคา
 • เลือกชนิดของเครื่องมือขนย้ายดิน เครื่องชักรอก เครื่องจักรกล และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง
 • จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้

6 สายงานหลัก ๆ ของวิศวกรโยธา

 • วิศวกรรมโครงสร้าง เกี่ยวข้องกับการออกแบบในส่วนของโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ
 • วิศวกรรมฐานราก มีความเกี่ยวข้องกับงานฐานรากเป็นสำคัญ และมีการสำรวจชั้นดิน การทรุดตัวองดินและกำลังการรับ
 • วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง คอยบริหารงานทางด้านโยธา การเงิน คนงาน พร้อมทั้งดูแลในเรื่องของเวลาทำงาน
 • วิศวกรรมสำรวจ คอยทำหน้าที่สำรวจพื้นที่และทำแผนที่เพื่อทำการเตรียมพื้นที่ให้พร้อม
 • วิศวกรรมขนส่ง คอยวางแผนและทำหน้าที่ออกแบบระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้ที่จะทำอาชีพวิศวกรโยธา

 • ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

เนื่องจากงานก่อสร้างไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว จำเป็นจะต้องพลิกแพลงและคิดเพิ่มเติมให้เกิดความหลากหลายอย่างคุ้มค่า

 • ต้องเป็นคนช่างสังเกตและรักที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

ต้องเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คอยสนใจติดตามข่าวสารและความรู้รอบตัวอยู่ตลอดเวลา ต้องเป็นคนที่ตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ทัน

 • ต้องเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ผู้ที่ทำอาชีพวิศวกรโยธาต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นสำคัญ เนื่องจากต้องติดต่อและร่วมงานกับคนอื่น ๆ ในหลายอาชีพด้วยกัน เพื่อที่จะดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นมากที่สุด

 • ต้องเป็นคนที่มีวินัยและอดทน

เป็นคนที่สามารถทำงานหนัก ๆ ได้ และสามารถทนทำงานในช่วงกลางคืนได้อย่างดีเยี่ยม

 • ต้องมีความละเอียดรอบคอบ

การก่อสร้างทุกรูปแบบย่อมมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของทุกคนในประเทศ หากทำงานด้วยความประมาท ไม่ละเอียดรอบคอบ ย่อมส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นอีกเป็นจำนวนมาก

 • ต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง

คอยทำหน้าที่รับผิดชอบงานในหลาย ๆ ส่วน และต้องยึดถือจรรยาบรรณสายอาชีพเป็นสำคัญร่วมด้วย

ทักษะที่ต้องใช้

 • มีลักษณะความเป็นผู้นำ เพราะงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมงานเป็นจำนวนมาก
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • มีความอดทน รอบคอบ แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • รับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

เส้นทางสู่อาชีพวิศวกรโยธา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านช่างจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาวิศวกรโยธา

ความก้าวหน้าในสายอาชีพวิศวกรโยธา

สำหรับอาชีพวิศวกรรมหรือวิศวกรโยธา โดยปกติแล้วจะสามารถเลื่อนระดับใบอนุญาตให้เป็นสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกรได้ตามลำดับ ซึ่งแต่ละลำดับขั้นนั้นจะสามารถทำประเภทงานหรือขนาดที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไป

ข้อดีของอาชีพวิศวกรโยธา

 • อาชีพนี้มีความท้าทายเป็นอย่างมาก มักจะต้องพบเจอกับโจทย์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • สามารถภาคภูมิใจเมื่อสร้างผลงานได้สำเร็จ
 • เป็นสายอาชีพที่ตลาดต้องการมากที่สุด
 • โอกาสที่จะได้ร่วมงานกับต่างประเทศค่อนข้างสูงมาก
 • เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเข้ามาทำหน้าที่สนับสนุนระบบการทำงานของสายอาชีพนี้อยู่เสมอ
 • ผู้ที่ทำอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้หลายช่องทางด้านกัน
 • ได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบงานในส่วนต่าง ๆ ของแต่ละโครงการได้เพิ่มเติม
 • มีงานรองรับค่อนข้างมาก
 • เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสูง

ข้อจำกัดของสายอาชีพวิศวกรโยธา

 • ในเรื่องของค่าตอบแทน หากเป็นต่างประเทศย่อมสูงกว่าประเทศไทย
 • งานควบคุมก่อสร้างส่วนใหญ่จะต้องทำงานช่วงกลางคืน
 • แรงกดดันในการทำงานสูงมาก มาจากหลายทิศทางด้วยกัน
 • ความรับผิดชอบสูง
 • สภาพเศรษฐกิจย่อมมีผลต่อระบบการทำงานและงบประมาณที่ต้องคอยควบคุมต่อโครงการ

ตัวอย่าง Resume วิศวกรโยธา ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้สมัครงาน

Wattana Mookdasawan

3 Baan Suan Somdej, Sukhumvit Rd., Bang Rak, Chatuchak, Bangkok 10550

+66- 98-888-8855 wattanamook@gmail.com


Objective        

Willing to apply my knowledge and abilities as a civil engineer to oversee the design, construction of the road and other types of infrastructure for the most effective company outcomes.


Skills              

 • Critical and analytical thinking
 • Effective interpersonal and communication skills
 • Creative strategic planner
 • Proficiency with AutoCAD and SOLIDWORKS
 • Knowledgeable in construction engineering and management
 • Familiar with calculus, trigonometry, GPS and GIS
 • Time management and well-organized
 • Good decision-making and problem-solving

Experience     

2020 – Present

Site engineer, Thailand Construction Co., Ltd.

 • Coordinate and examine the construction site
 • Provide the assistance with the issues and report to the supervisor
 • Supervise the construction as per the requirements
 • Audit and monitor the construction according to the requirements
 • Manage the budgets and cost control
 • Fix and correct any unqualified jobs
 • Finish the job by the deadline

Internship       

2019 – 2020

Transportation engineer, Siam of Siam Co., Ltd.

 • Knowledgeable in the transportation plan
 • Learned how to plan the budget and cost
 • Assisted with road design by using the TMS program
 • Familiar with the material and construction process
 • Report the jobs to the supervisor
 • Time management and problem-solving

Education       

2017 – 2020

 • Bachelor’s degree in Civil Engineer, National Pride University, GPA 3.80

Training          

 • Environmental Engineer Program, Green Globe Consulting, 2022
 • Civil Engineering Knowledge in Building Construction, Bangkok Civil Co., Ltd, 2019
 • Managerial Leadership Skills, World of Construction Company, 2018

Computer

Microsoft Office, AutoCAD, SOLIDWORKS, TMS


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับวิศวกรโยธา เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ Line ID: @tfind มือถือเบอร์ 087-8314785