ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กว่า 300 อาชีพ

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions)

ธุรการและผู้ช่วยบริหารสาธารณสุข
การตลาดและประชาสัมพันธ์ศิลปะ การออกแบบ และสื่อธนาคาร
ไอทีดูแลเด็กกฎหมาย
การเงินและการบัญชีการศึกษาบริการ
ทรัพยากรบุคคลการผลิตคลังสินค้า
อสังหาริมทรัพย์ฝ่ายขาย


1. คำบรรยายลักษณะงานสายงานธุรการและผู้ช่วย

 1. ฝ่ายประสานงานการตลาด (Marketing Coordinator)
 2. แคชเชียร์ (Cashier)
 3. ผู้ช่วยส่วนตัว (Personal Assistant)
 4. พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
 5. ผู้จัดการสำนักงาน (Office Manager)
 6. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Front Desk Receptionist)
 7. Executive Administrative Assistant
 8. ผู้ช่วยผู้จัดการ  (Assistant Manager)
 9. ผู้ประสานงานโครการ (Project Coordinator)
 10. ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant)
 11. ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support)
 12. ซีอีโอ (CEO)
 13. Dispatcher
 14. เลขานุการ (Secretary)
 15. ผู้ช่วยธุรการ (Administrative Assistant)
 16. ผู้ดูแลสำนักงาน (Office Administrator)
 17. ผู้ดูแลเน็ตเวิร์ก (Network Administrator)
 18. ผู้ช่วยสำนักงาน (Office Assistant)
 19. เลขานุการแพทย์ (Medical Secretary)


2. คำบรรยายลักษณะงานสายงานการตลาด

 1. ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Specialist)
 2. นักวางแผนงานอีเวนท์ (Event Planner)
 3. ผู้จัดการงานอีเวนท์ (Event Manager)
 4. ผู้ประสานงานอีเวนท์พิเศษ (Special Event Coordinator)
 5. ผู้จัดการแบรนด์ (Brand Manager)
 6. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
 7. ที่ปรึกษาการตลาด (Marketing Consultant)
 8. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด (Marketing Specialist)
 9. นักวิเคราะห์การตลาด (Marketing Analyst)
 10. ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด (Marketing Assistant)
 11. ฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ (Product Marketing)
 12. ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager)
 13. ผู้จัการการตลาดออนไลน์ (Online Internet Marketing Manager)
 14. ผู้อำนวยการการตลาด (Marketing Director)
 15. ผู้จัดการการตลาด (Marketing Manager)
 16. ฝ่ายการตลาด (Marketing)


3. คำบรรยายลักษณะงานสายงานไอที

 1. ผู้จัดการโปรเจ็ค SAP (SAP Project Manager)
 2. ผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
 3. วิศวกรฮาร์ดแวร์ (Hardware Engineer)
 4. ผู้จัดการโปรเจ็คไอที (IT Project Manager)
 5. วิศวกรทดสอบ (Test Engineer)
 6. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance Manager)
 7. นักวิเคราะห์การประกันคุณภาพ (QA Analyst)
 8. สถาปนิกไอที (IT Architect)
 9. วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (Quality Engineer)
 10. วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
 11. ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support)
 12. ผู้ดูแลระบบวินโดว์ (Windows System Administrator)
 13. ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator)
 14. วิศวกรดูแลหน้าร้าน (Desktop Support Engineer)
 15. ฝ่ายดูแลหน้าร้าน (Desktop Support)
 16. ผู้ดูแลเครือข่าย (Network Administrator)
 17. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
 18. ฝ่ายดูแลแอพพลิเคชั่น (Application Support)
 19. ฝ่ายดูแลรับปัญหา (Help Desk Support)
 20. ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า (Customer Support Manager)
 21. ช่างคอมพิวเตอร์ (Computer Technician)
 22. ฝ่ายดูแลไอที (IT Support)
 23. วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 24. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 25. เว็บมาสเตอร์ (Webmaster)
 26. ที่ปรึกษาฝ่ายไอที SAP (SAP IT Consultant)
 27. นักวิเคราะห์โปรแกรม (Program Analyst)
 28. ผู้จัดการวิศวกรไอที (IT Engineering Manager)
 29. นักวิเคราะ์ข้อมูล (Data Analyst)
 30. นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจ (Business System Analyst)
 31. Intelligence Analyst
 32. ฝ่ายบันทึกข้อมูล (Data Entry)
 33. ฝ่ายปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Operator)
 34. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology (IT))
 35. วิศวกรระบบ (System Engineer)
 36. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer)
 37. โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ (Computer Programmer)
 38. นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
 39. โปรแกรมเมอร์เว็บไซต์ (Web Programmer)
 40. นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 41. ฝ่ายพัฒนา Java (Java Developer)
 42. โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ (Software Programmer)
 43. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)


4. คำบรรยายลักษณะงานสายงานการเงินและการบัญชี

 1. พนักงานบัญชี CPA (Account CPA)
 2. นักวิเคราะห์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Analyst)
 3. พนักงานบัญชี (Accountant)
 4. ผู้จัดการการเงิน (Finance Manager)
 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญา (Contract Specialist)
 6. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager)
 7. ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor)
 8. นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)
 9. ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Consultant)
 10. พนักงานบัญชีภาษี (Tax Accountant)
 11. พนักงานบริหารลูกค้า (Account Executive)
 12. แคชเชียร์ (Cashier)
 13. พนักงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า (Account Payable)
 14. เสมียนบัญชี (Accounting Clerk)
 15. ผู้ช่วยพนักงานบัญชี (Accounting Assistant)
 16. พนักงานบัญชี (Accountant)


5. คำบรรยายลักษณะงานสายงานบริหาร

 1. ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager)
 2. ที่ปรึกษาการบริหารจัดการ (Management Consultant)
 3. ที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Consultant)
 4. BPO
 5. นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
 6. Equity Research Analyst
 7. รองประธานกรรมการฝ่ายขาย (VP Sales)
 8. ฝ่ายบริหารลูกค้า (Account Executive)
 9. ผู้จัดการโปรแกรม (Program Manager)
 10. ฝ่ายขาย (Sales Executive)
 11. ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ (Operations Manager)
 12. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 13. Vice Present of Operations
 14. ฝ่ายการตลาด (Marketing Executive)
 15. ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
 16. ผู้อำนวยการการตลาด (Marketing Director)
 17. ผู้จัดการธนาคาร (Bank Manager)
 18. บริหารงานบุคคล (Human Resources Executive (HR))
 19. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (HR Assistant)
 20. หัวหน้าฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer (CFO))
 21. ซีอีโอ (CEO)
 22. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager)


6. คำบรรยายลักษณะงานสายงานศิลปะและการออกแบบ

 1. นักแปลอิสระ (Freelance Translator)
 2. จิตกร (Painter)
 3. นักเขียนโฆษณา (Copywriter)
 4. ล่าม (Interpreter)
 5. นักเขียนอิสระ (Freelance Writer)
 6. Creative Director
 7. นักตัดต่อวิดิโอ (Video Editor)
 8. ช่างกราฟิก (Graphic Artist)
 9. นักออกแบบเว็บ (Web Designer)
 10. นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Designer)
 11. นักออกแบบภายใน (Interior Designer)
 12. สถาปนิก (Architect)
 13. Journalist Reporter
 14. ช่างภาพ (Photographer)
 15. นักออกแบบแฟชั่น (Fashion Designer)
 16. นางแบบแฟชั่น (Fashion Model)
 17. ผู้ช่วยกองถ่าย (Film Production Assistant)
 18. Creative Director
 19. ช่างแต่งหน้า (Make-up Artist)
 20. ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ (Art Director)
 21. นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 22. นักเขียนเชิงเทคนิค (Technical Writer)


7. คำบรรยายลักษณะงานสายงานดูแลเด็ก

 1. ผู้ดูแลเด็ก (Child Care)
 2. พี่เลี้ยงเด็ก (Babysitter)
 3. พี่เลี้ยงเด็ก (Nanny)


8. คำบรรยายลักษณะงานสายงานการศึกษา

 1. ครูเด็กก่อนเกณฑ์ (Preschool Teacher)
 2. ครูอนุบาล (Kindergarten Teacher)
 3. ครูในโรงเรียน (School Teacher)
 4. ครูประถมศึกษา (Elementary Teacher)
 5. ครูดนตรี (Music Teacher)
 6. ครูคณิตศาสตร์ (Math Teacher)
 7. ครูศิลปะ (Art Teacher)
 8. อาจารย์ (Lecturer)
 9. ผู้จัดการฝึกหัด (Training Manager)
 10. ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant)
 11. ผู้ช่วยครู (Teacher Assistant)
 12. ครูสอนแทน (Substitute Teacher)
 13. เทรนเนอร์ส่วนตัว (Personal Trainer)
 14. ที่ปรึกษาโรงเรียน (School Counselor)
 15. บรรณารักษ์ (Librarian)
 16. นักออกแบบการสอน (Instructional Designer)
 17. ที่ปรึกษาค่าย (Camp Counselor)
 18. ครู ESL (ESL Teacher)
 19. ครูภาษาอังกฤษ (English Teacher)


9. คำบรรยายลักษณะงานสายงานสาธารณสุข

 1. ผู้ช่วยเภสัชกร (Pharmacy Technician)
 2. เภสัชกร (Pharmacist)
 3. พนักงานต้อนรับคลินิกทันตกรรม (Dental Office Receptionist)
 4. นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker)
 5. นักกายภาพบำบัด (Physiotherapist)
 6. พนักงานนวด (Massage Therapist)
 7. ท้นตานามัย (Dental Hygienist)
 8. ผู้ช่วยหมอฟัน (Dental Assistant)
 9. นักบำบัดระบบหายใจ (Respiratory Therapist)
 10. นักรังสีการแพทย์ (Radiologic Technologist)
 11. พนักงานต้อนรับทางการแพทย์ (Medical Receptionist)
 12. ผู้จัดการสำนักงานแพทย์ (Medical Office Manager)
 13. นักเทคนิคการแพทย์ (Medical Technologist)
 14. สัตวแพทย์ (Veterinarian)
 15. เจ้าหน้าที่ห้องแลบ (Lab Technician)
 16. ผู้ดูแลคนป่วย (Caregiver)
 17. แพทย์ (Physician)
 18. ผู้ช่วยแพทย์ (Physician Assistant (PA))
 19. นักเทคนิคการแพทย์เก็บตัวอย่างเลือด (Phlebotomist)
 20. แพทย์ฉุกเฉิน (Paramedic)
 21. นักศึกษาพยาบาล (Nursing Student)
 22. ผู้จัดการพยาบาล (Nurse Manager)
 23. เลขานุการแพทย์ (Medical Secretary)
 24. ผู้ช่วยแพทย์ (Medical Assistant)
 25. พยาบาลห้องผ่าตัด (Operating Room Nurse)
 26. พยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse)
 27. พยาบาลห้องฉุกเฉิน (Emergency Room Nurse)
 28. ผู้บริการงานสาธารณสุข (Healthcare Administrator)


10. คำบรรยายลักษณะงานสายงานธนาคาร

 1. เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุน (Investment Bank)
 2. ธนกิจ (Bank Teller)
 3. พนักงานธนาคาร (Banking)


11. คำบรรยายลักษณะงานสายงานกฎหมาย

 1. ยามชายฝั่ง (Life Guard)
 2. ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย (Security Manager)
 3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security Guard)
 4. (ตำรวจ) Police Officer
 5. ผู้ช่วยทนาย (Paralegal)
 6. เลขานุการทนาย (Legal Secretary)
 7. เสมียนทนาย (Legal Assistant)
 8. ทนายความ (Lawyer)
 9. ผู้บังคับกฏหมาย (Law Enforcement)
 10. พนักงานดับเพลิง (Firefighter)
 11. ทนายความ (Attorney)
 12. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย (Security Specialist)


12. คำบรรยายลักษณะงานสายงานบริการ

 1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant)
 2. ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร (Facility Manager)
 3. ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว (Travel Consultant)
 4. บริกรชาย (Waiter)
 5. พนักงานต้อนรับ (Hostess)
 6. ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง (Catering Manager)
 7. พนักงานเสริฟในร้านอาหาร (Restaurant Server)
 8. พนักงานแมคโดนอล (McDonald’s Worker)
 9. ตัวแทนท่องเที่ยว (Travel Agent)
 10. บริกรหญิง (Waitress)
 11. บริการอาหาร (Food Service)
 12. บาร์เทนเดอร์ (Bartender)
 13. กุ๊ก (Line Cook)
 14. ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manger)
 15. พ่อครัว (Chef)
 16. ผู้จัดการบาร์ (Bar Manager)
 17. ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager)


13. คำบรรยายลักษณะงานสายงานฝ่ายบุคคล

 1. ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Assistant)
 2. ฝ่ายสรรหา (Recruiter)
 3. ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล (Human Resources Generalist)
 4. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Manager)


14. คำบรรยายลักษณะงานสายงานการผลิต

 1. ผู้ดูแลเครื่องจักร (Machinist)
 2. วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
 3. วิศวกรออกแบบเครื่องกล (Mechanical Design Engineer)
 4. ผู้ควบคุมเครื่อง (Machine Operator)
 5. ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design)
 6. ผู้จัดการสินค้า (Product Manager)
 7. ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager)
 8. วิศวกรออกแบบการผลิต (Process Engineer)
 9. วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineer)


15. คำบรรยายลักษณะงานสายงานปฏิบัติการและคลังสินค้า

 1. แม่บ้าน (Housekeeping)
 2. ภารโรง (Janitor)
 3. ภารโรง (Custodian)
 4. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project Manager)
 5. ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Technician)
 6. วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)
 7. ช่างไฟ (Electrician)
 8. คนงานก่อสร้าง (Construction Worker)
 9. ผู้จัดการซ่อมบำรุง (Maintenance Manager)
 10. ผู้จัดการคลังสินค้า (Warehouse Manager)
 11. ผู้อำนวยการฝ่ายฏิบัติการ (Director of Operations)
 12. คนงานคลังสินค้า (Warehouse Worker)
 13. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Manager)
 14. ผู้เชี่ยวชาญการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Specialist)
 15. ผู้จัดการโลจิสติกส์ (Logistic Manager)
 16. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Manager)
 17. คนขับรถบรรทุก (Truck Driver)


16. คำบรรยายลักษณะงานสายงานอสังหาริมทรัพย์

 1. นายหน้าให้เช่า (Leasing Agent)
 2. พนักงานสินเชื่อ (Loan Officer)
 3. นักวิเคราะห์เครดิต (Credit Analyst)
 4. ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)
 5. โบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Broker)
 6. ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Agent)


17. คำบรรยายลักษณะงานสายงานขาย

 1. พนักงานขาย (Sales Executive)
 2. ผู้แทนยา (Medical/Pharmaceutical Sales Representative)
 3. ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)
 4. ที่ปรึกษาฝ่ายขาย (Sales Consultant)
 5. เซลส์ขายรถ (Car Salesman)
 6. พนักงานขายของ (Storekeeper)
 7. ตัวแทนขาย (Sales Representative)
 8. ผู้ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
 9. ฝ่ายขาย (Sales Associate)
 10. ผู้จัดการร้านขายปลีก (Retail Store Manager)
 11. ตัวแทนขายปลีก (Retail Sales Representative)
 12. ผู้จัดการขายปลีก (Retail Manager)
 13. วิศวกรก่อนการขาย (Pre-sales Engineer)
 14. ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ (Merchandiser)
 15. ตัวแทนขายประกัน (Insurance Sales Agent)
 16. ผู้จัดการเขต (District Manager)
 17. ผู้ช่วยฝ่ายขาย (Sales Assistant)
 18. วิศวกรขาย (Sales Engineer)
 19. พนักงานไอที (IT Sales)
 20. พนักงานขายซอฟต์แวร์ (Software Sales)

18. คำบรรยายลักษณะงานสายงานช่างยนต์

 • ช่างเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Auto Mechanic)
 • ช่างยนต์ดีเซล (Diesel Mechanic)
 • ช่างเทคนิครถยนต์ (Auto Technician)

19. คำบรรยายลักษณะงานสายงานลูกค้าสัมพันธ์

 • ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Manager)
 • ตัวแทน Call Center (Call Center Agent)
 • ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Representative)

20. คำบรรยายลักษณะงานสายงานประกันภัย

 • พนักงานขายประกัน (Insurance Sales)
 • ตัวแทนขายประกัน (Insurance Agent)

สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 400 บาท อังกฤษ 700 บาท

1. โหลด แบบฟอร์ม Resume ไปกรอกข้อมูลแล้วส่งมาให้เราที่ [email protected] หรือที่ไลน์ ไอดี 0878314785

2. จากนั้น เราจะแจ้งข้อมูลกลับ และแนะนำให้เลือก template ที่ต้องการ แล้วแจ้งชำระเงิน

3. เราใช้เวลา 2-3 วันในการเรียบเรียงและจัดส่งงานให้แบบ PDF