ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ (QA)

คำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance (QA) Analyst Job Description)

นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ มีหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และวัสดุอย่างใกล้ชิด เพื่อรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานของบริษัท ไม่มีข้อบกพร่อง ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะผลิตไปสู่ผู้บริโภคนั่นเอง ซึ่งนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ (QA) จะพบได้หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต จนถึงการขนส่ง

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ ต้องดูงานพิมพ์เขียว วางแผนผลิตภัณฑ์ และใช้อุปกรณ์ตรวจสอบพิเศษ เช่น เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางและเครื่องวัดโวลต์มิเตอร์ เพื่อวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบว่าคุณภาพตรงตามมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดหรือไม่

เมื่อมีการตรวจพบรายการที่ไม่ได้มาตรฐาน นักวิเคราะห์ด้านคุณภาพจะยกเลิกหรือระงับชิ้นส่วนดังกล่าว และทำบันทึกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องดังกล่าว แก้ไขและหลีกเลี่ยงการนำมาใช้ผลิตในอนาคต ซึ่งนักวิเคราะห์คุณภาพจะเป็นผู้แนะนำการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด

หน้าที่ทั่วไปของนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพจะรวมไปถึง:

การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญของนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามที่บริษัทกำหนด ก่อนที่จะออกไปสู่ผู้บริโภค

นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ จะมีกระบวนการต่างๆ โดยกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และวางแผนเพื่อดำเนินการ โดยทุกๆขั้นตอนจะต้องละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก

ทักษะที่จำเป็นของนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ

  • ความสมบูรณ์: ผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่ไม่ยอมประนีประนอมลดหย่อน หากมาตรฐานไม่ได้มาตรฐานโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากระบวนการผลิตจะเสียเวลาหรือเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นก็ตาม
  • ความรู้ของผลิตภัณฑ์: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิต ต้องรู้จักมาตรฐานของวัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิต และสามารถแยกตวามแตกต่างระหว่างวัสดุที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานได้
  • ความคล่องแคล่ว: นักวิเคราะห์คุณภาพจำเป็นต้องสามารถจัดการวัสดุด้วยมือของเขาและใช้ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่าทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • ทักษะทางคณิตศาสตร์: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพจำเป็นต้องมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และความรู้ทางคอมพิวเตอร์เมื่อทำการวิเคราะห์ตรวจสอบ
  • ทักษะเชิงกล: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ จะต้องใช้เครื่องมือและวัสดุเฉพาะเมื่อวิเคราะห์วัตถุ ดังนั้น จึงต้องมีความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์ทดสอบและเครื่องมือพิเศษอื่น ๆ
  • ทักษะทางเทคนิค: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาจต้องอ่านพิมพ์เขียว ทำความเข้าใจโวลต์มิเตอร์ ทั้งทางเทคนิค คู่มือ และเอกสารอื่น ๆ ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
  • ความฟิตร่างกาย: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเนื่องจากต้องยืนเป็นเวลาหลายชั่วโมงและใช้อุปกรณ์จำนวนมากในการทดสอบผลิตภัณฑ์
  • ประสิทธิภาพ: นักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ ต้องมีประสิทธิภาพในการคำนวณและการทดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นมาตรฐาน ประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการยอมรับของนักวิเคราะห์คุณภาพจะให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานและพร้อมสำหรับการตลาด

ตัวอย่าง Resume คำบรรยายลักษณะงาน Resumeตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการร้านอาหารบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญสำห…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรออกแบบเครื่องกลวิศวกรออกแบบเครื่องกลนั้น …ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรทดสอบคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรทดส…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครื่องกลวิศวกรเครื่องกล เป็นผู้ที่…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครื่องจักรเครื่องจักรจำเป็นต้องมีผู้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลระบบวินโดว์คำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลระ…คำบรรยายลักษณะงานพนักงานขายซอฟต์แวร์คำบรรยายลักษณะงานพนักงานขา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กว่า 300 อาชีพตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน …ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เป…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดหางานฝ่ายทรัพยากรบุคคลการสรรหาบุคลกรใหม่ๆเป็นส่ว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรตรวจสอบคุณภาพคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรตรว…คำบรรยายลักษณะงานพนักงานสินเชื่อพนักงานบัญชีและพนักงานธนาค…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับส…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนายหน้าให้เช่าหากคุณจะทำการเช่าอสังหาริม…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ต…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์กาารขายอสังหาริมทรัพย์นั้น…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายประสานงานการตลาดตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐานข้อมูลคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนขายทุกบริษัทต้องการให้ผลิตภัณ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์เครดิตตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรดูแลหน้าร้านตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานสถาปนิกไอทีคำบรรยายลักษณะงานสถาปนิกไอ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลการสรรหาพนักงานเป็นขั้นตอน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครือข่ายตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ (QA)คำบรรยายลักษณะงานนักวิเครา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการการตลาดผู้จัดการฝ่ายการตลาดของผลิ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานการตลาดพนักงานตำแหน่งการตลาดเป็นบ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์คุณกำลังรู้สึกไม่ดีเพราะคุ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้อนรับคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการสำนักงานตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานแคชเชียร์ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานแ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยผู้จัดการตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ประสานงานโครงการตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยส่วนตัวตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้อนรับส่วนหน้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายการตลาดการตลาดเป็นงานที่ถือว่ายุ่…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ประสานงานอีเวนท์พิเศษผู้ประสานงานอีเว้นท์ต้องมี…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายบริการจัดการดูแลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…คำบรรยายลักษณะงานฝ่ายวิศวกรฮาร์ดแวร์วิศวกรฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับคว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็ค SAPผู้จัดการโปรเจ็ค SAP มีบทบ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้อำนวยการการตลาดผู้อำนวยการการตลาดมีบทบาทท…คำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คไอทีผู้จัดการโปรเจ็คไอทีในบทบา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์ผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานด้านผู้จัดการการตลาดออนไลน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างยนต์ดีเซลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายบริการลูกค้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการแบรนด์ปัจจุบันสังคมเราให้ความสนใ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับก…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการงานอีเวนท์ผู้จัดการงานอีเวนท์ คือ คน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวางแผนงานอีเวนท์กิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกๆครั…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์การตลาดการวิเคราะห์ทุกส่วนของบริษ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพัน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานที่ปรึกษาการตลาดในทุกบริษัท ต้องการบุคคลที…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเคยสงสัยหรือไม่ว่าอะไรที่ท…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานธนาคารตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างยนต์อัตโนมัติตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานของตัวแทนศูนย์บริการข้อมูลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานข…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนประกันตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานต…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างเทคนิครถยนต์ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุนตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานขายประกันตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยธุรการงานผู้ช่วยธุรการ คือบุคคลท…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ขนส่งงานผู้ขนส่งเป็นงานที่สำคัญ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน MBAทุกบริษัทจำเป็นต้องมีบุคคล…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครือข่ายคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเค…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลสำนักงานสำนักงานทุกแห่งไม่ว่าจะใหญ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยสำนักงาน  *** สั่งทำ Resume เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการ  *** สั่งทำ Resume เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคฝ่ายสนับสนุนงานทางด้านเทคน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…