ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

คำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance Manager Job Description)

หน้าที่และความต้องการของผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพอาจแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบโดยทั่วไปของฝ่ายผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ คือ การทำความเข้าใจกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ของผลิตภัณฑ์และเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ จะต้องวางแผน ประสานงานกับผู้ผลิตในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ยังต้องควบคุม จัดการ ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

หน้าที่ของ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

  • ดูแล กำหนด เจรจาต่อรอง และยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานก่อนออกสู่ผู้บริโภค
  • การประเมินความแปรปรวนของตลาดและความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด
  • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการบริการลูกค้า
  • การระบุคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต และรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์
  • ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  • ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพกำหนดความต้องการ การจัดฝึกอบรมของพนักงานในด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
  • บันทึก และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อให้แน่ใจว่า มีการใช้มาตรฐานในการผลิต
  • ต้องเข้าใจข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างครบถ้วนและต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • สร้างและรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด